ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Ez a megállapodás tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyek alkalmazandóak az SofőrHívó alkalmazás használata (a továbbiakban: Szolgáltatás) során. A Szolgáltatás üzemeltetője Jex Dénes E.V., székhelye: 1037 Budapest Perényi út 31., adószáma: 66121385142, cégjegyzékszáma: 31873685 (a továbbiakban: Szolgáltató). A szolgáltatás lényege, hogy Szolgáltató létrehoz egy olyan piacteret, ahol Szolgáltató közvetítésével a sofőrszolgálatot kereső Utas és

Ez a megállapodás tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyek alkalmazandóak az SofőrHívó alkalmazás használata (a továbbiakban: Szolgáltatás) során. A Szolgáltatás üzemeltetője Jex Dénes E.V., székhelye: 1037 Budapest Perényi út 31., adószáma: 66121385142, cégjegyzékszáma: 31873685 (a továbbiakban: Szolgáltató). A szolgáltatás lényege, hogy Szolgáltató létrehoz egy olyan piacteret, ahol Szolgáltató közvetítésével a sofőrszolgálatot kereső Utas és a sofőrszolgálatot kínáló Sofőr egymásra talál.

Az “Elfogadom az ÁSZF feltételeit” gombra való kattintással Utas és/vagy Sofőrszolgálat (továbbiakban: Sofőr) szerződést köt Szolgáltatóval, amellyel elfogadja Szolgáltató szabályzatát a Szolgáltatás használatára vonatkozóan. Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.

                                                                                      I.        Taggá válás, regisztrálás

 

Utas regisztráció

Az Utas regisztráció nélkül használhatja a Szolgáltatást. Az Utas adatait az őt szállító Sofőrön kívül harmadik félnek nem adja ki. Az utas az alkalmazásban rögzített adatait a „Névjegy” oldalon tudja törölni.

 

Sofőr regisztráció

A sofőrök kizárólag regisztráció után használhatják az alkalmazást.

A regisztráció szükséges feltétele az Általános Szerződési Feltételek megismerése, elfogadása.

A regisztráció folyamán Sofőr köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy Sofőr által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a valótlan adatokat megadó Sofőr hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve megszüntetni.

A regisztráció törlésére a „Névjegy” oldalon a “Regisztráció törlése” funkcióval van lehetőség.

Amennyiben Sofőr licitálni szeretne a rendszerbe beérkező sofőrszolgálati igényekre (regisztráció után), akkor Szolgáltató ellenőrzi a Sofőr által a regisztráció során megadott elsődleges mobil telefonszáma valódiságát.

Sofőr a ‘Sofőr’-ként való regisztrációval kijelenti, hogy az elmúlt 12 hónapban nem állt szerződéses kapcsolatban más, a SofőrHívó rendszerében működő sofőrszolgálattal, illetve ezen sofőrszolgálatok felé egyéb kötelezettségei nincsenek. Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy a Sofőr más, a SofőrHívó rendszerében működő Sofőrszolgálattal alkalmazotti, alvállalkozói, megbízásos, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban volt, akkor a Sofőr köteles a Szolgáltató felé 500.000 Ft bánatpénzt megfizetni.

 

                                                                                           II.        Díjak és számlázás

 

1)   Díjmentes szolgáltatások:

a)   Utas számára díjmentes a teljes közvetítői szolgáltatás,

b)   Sofőr számára díjmentes a regisztráció és az ajánlatadás.

 

2)   Díjköteles szolgáltatások:

a)   Utas számára nincs díjköteles szolgáltatás.

b)   Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy az általa működtetett Szolgáltatás igénybe vétele esetén közvetítői díjat számítson fel. A közvetítési szolgáltatásért (közvetítés Utas és Sofőr egymásra találásában) minden létrejött ügylet után a viteldíj 10%-a + ÁFA jutalékot számít fel, melyet a Sofőr köteles Szolgáltató részére előre megfizetni banki átutalással a Raiffeisen Banknál vezetett 12010374-01431828-00100006 számlaszámra, vagy a SofőrHívó rendszerén belül elérhető bankkártyás fizetéssel. A Sofőr aktuális egyenlegét bármikor megtekintheti. Sofőr nem adhat ajánlatot, amennyiben egyenlege 0 Ft alá süllyed.

3)   Szolgáltató jogosult díjtételeit módosítani, illetve a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét bővíteni, erről azonban kötelessége tájékoztatni a Sofőröket legalább 15 naptári nappal a díjváltozás életbe lépését megelőzően.

4)   A szolgáltató 8 munkanapon belül kiállítja a számlát a befizetésről

5)   Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a Sofőr részéről érkező sikertelen visszajelzés valódiságát ellenőrizze és az ellen bizonyítható és indokolt esetben kifogást nyújtson be. Amennyiben Szolgáltató úgy tapasztalja, hogy Sofőr a tranzakciót eltitkolja, akkor 500.000 Ft kártérítés megfizetésére köteles Szolgáltató részére.

6)   A felek esetleges jogvita esetén kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

 

                                                                                    III.        Sofőri kötelezettségek

 

1)   Szolgáltatás indítása, sofőrszolgálati kondíciók feltöltése

a)   Sofőr köteles az adatlapon az általa kínált szolgáltatás pontos, a valósággal megegyező adatait, kondícióit megadni.

b)   Sofőr kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres rendelés esetén a megnyert sofőrszolgálati tevékenységet az általa megjelölt kondíciókkal nyújtja az Utas részére.

c)   Sofőr az általa nyújtott sofőrszolgálati szolgáltatás ellenértékére kizárólag a teljesített út után az Utastól jogosult.

d)   A felhasználói adatok hibás vagy téves megadásából eredő károkért, illetve az adatbeviteli folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

2)   Sofőr teljesítése:

a)   Szolgáltató által működtetett piactéren – a Polgári Törvénykönyv 211. §-a szerint – az érvényes ajánlatot tevő Sofőr az ajánlatához kötve marad.

b)   Az ajánlati kötöttség időtartama a Sofőr által megadott ’érvényességi idő’ időtartamával egyezik meg, illetve megrendelés esetén a sofőrszolgálati szolgáltatás teljesítéséig.

c)   Az Utas és a Sofőr a szerződéskötés automatikusan létrejön, amint az Utas elfogadja a Sofőr ajánlatát és a szerződésben foglaltakat mind az Utas, mind a Sofőr köteles teljesíteni és betartani, vagyis a Sofőr köteles a felkínált sofőrszolgálatot a kialakult áron Utasnak szolgáltatni, Utas pedig köteles a szolgáltatást ezen az áron megfizetni.

Sofőr nem kezdeményezheti saját szolgáltatásának reklámozását Utas számára sem a fuvar során, sem pedig utána, különös tekintettel a Sofőr és a Szolgáltató között fennálló szerződéses viszonyra való bárminemű hivatkozással. Ezen pont megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül és a Sofőr azonnali kizárását eredményezi a rendszerből, továbbá Sofőr köteles 3 millió Forint bánatpénzt Szolgáltató számára megfizetni az esettől számított 8 naptári napon belül.

 

                                                                                IV.        Szolgáltató mint közvetítő

Szolgáltató által működtetett piactér a sofőrszolgáltatási terméküket kínálók és azokat igénybe venni kívánók között kizárólag információ-közvetítői szerepet tölt be. Az megrendelt sofőrszolgáltatási tevékenység nyújtása, az Utas és Sofőr találkozásának logisztikai megoldása, és a pénzügyi teljesítés Szolgáltatótól függetlenül, a nyertes Sofőr és Utas egymás közti megállapodásának megfelelően zajlik le. Ennek okán a meghirdetett szolgáltatás minősége, biztonsága, az esetlegesen Sofőrök által okozott károk felett Szolgáltatónak nincs ellenőrzési lehetősége és ezekért felelősséget nem áll módjában vállalni. Szolgáltató nem vállal továbbá felelősséget azért, hogy Utas ténylegesen meg tudja fizetni, Sofőr pedig ténylegesen teljesíteni tudja felajánlott sofőrszolgáltatását. Szolgáltató nem tudja biztosítani, hogy Utas és Sofőr a tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni. Mivel Szolgáltató nem avatkozik bele Utas és a szolgáltatásukat kínáló Sofőrök között történő tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor Utas és/vagy Sofőr mentesíti Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

 

                                                                             V.        Visszajelzések és korlátozások

Az Utasok visszajelzést adnak a Sofőrökről. A vélemény minden Sofőr és későbbi Utas számára elérhetővé válik és a későbbiekben nem változtatható. Az Utas felel mások jó hírét megalapozatlanul kockáztató visszajelzésért, akár bírósági per esetén is. Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által hagyott vélemények tartalmáért.

Szolgáltató fenntartja továbbá a jogot bármely Sofőr kizárására, vagy bármely tranzakció vagy további információ törlésére, amely az alábbi kritériumok szerint rágalmazásnak, törvénybe ütközőnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül:

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit szükséges a Szolgáltatás során irányadónak tekinteni.

 

                                                                             VI.        Személyes adatok kezelése

Az Utas és Sofőr (együtt: Felhasználó) a regisztrációval tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az Üzemeltető a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatait az alábbiak szerint kezeli.

Szolgáltató közvetítő rendszere az Felhasználók személyes adatait bizalmasan kezeli, harmadik félnek (Ügyfeleken kívül) nem szolgáltatja ki, és garantálja a törvényes adatvédelem betartását. Az adatok továbbszolgáltatása rendőrség, ill. jogvédő szervek felé megengedett, ha azok bűncselekmény alapos gyanúja miatt adatokat kérnek. Az oldalon regisztrált Ügyfelek által elérhető információk továbbítása és jogszerűtlen felhasználása tilos, és a rendszer használatából történő kizárást vonja maga után!
Szolgáltató csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz szükségesek az Ügyfelek alábbiakról való értesítéséhez: Sofőr értesítse a Szolgáltató piacterére beérkező Utas-igényekről, illetve Utas és Sofőr értesítése a nyertes ajánlatról.

A Szolgáltató köteles a Felhasználó által a regisztrációkor megadott információkat bizalmasan kezelni, azokat harmadik fél részére a Felhasználó kifejezett engedélye nélkül nem adhatja át, kivéve, amikor az adatok közlését jogszabály vagy hatóság rendelkezése írja elő.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény rendeli el. Az adatok szolgáltatása önkéntes.

Az itt nem szabályozott kérdések esetén a 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény az irányadó.

Az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell  tüntetnie [Infotv. 68. § (6)]. A NAIH nyilvántartási szám:

NAIH-106709/2016

                                                                                         VII.        Felelősségvállalás

A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással, vagy vis maiorral) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért és ezek következményeiért.

Szolgáltató nem felel a sofőr és az utas között létrejövő szerződés teljesítéséért, a teljesítés körülményeiért, a Sofőr által adott utazás esetében meghatározott költségtérítés mértékéért. A Szolgáltató közvetítésével létrejött szerződés teljesítéséért kizárólag a Felhasználó (Utas és Sofőr) felel. A Felhasználó mentesíti a Szolgáltatót minden olyan kár és igény alól, ami a Felhasználók közötti szerződés hibás, vagy nem teljesítéséből ered.

A Felhasználó kijelenti, hogy a Soforhivo.hu weboldalt és a SofőrHívó mobil applikációt saját felelősségére használja.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást csomagtovábbítási, vagy állat szállítására irányuló Szolgáltatásra is igénybe veszi, a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a csomag tartalmáért, az állat egészségi állapotáért, illetve a csomag- vagy állatszállítás során bekövetkező esetleges károkért.

Szolgáltató a Weboldalon/Mobil applikációban megjelent hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget. Szolgáltató a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit.

 

                                                                                         VIII.        Vitás ügyek kezelése

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm…

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.
A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.
Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

 

                                                                                         IX.        Kapcsolattartás

Szolgáltatóval való kapcsolattartás írásban történik a soforhivo.hu weboldalon, vagy a info@soforhivo.hu, vagy a SofőrHívó mobil applikáción keresztül.

Vita esetén a küldő félnek kell bizonyítani azt, hogy a küldemény, vagy az e-mail üzenet a másik félhez megérkezett.

                                                                                         X.        Süti (cookie) kezelési szabályzat

A ‘cookie’ egyfajta digitális címke, ami tárolja, hogy milyen oldalakat kerestél fel korábban. Mi, a SoforHivo.hu – nál csak arra használjuk őket, hogy anoním módon nyomonkövessük, hogy a felhasználóink, hogyan böngészik a honlapunkat. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a soforhivo.hu weboldal látogatói részére a leginkább megfelelő tartalmat, valamint a lehető legjobbfelhasználói élményt nyújtsuk.

A cookie általában a következőket tartalmazza:

Ezek az úgynevezett időleges, vagy “session”  (ún. munkamenet) cookie-k törlődnek a böngésző bezárása után.

A cookie-k használatát a böngésződ beállításainak módosításával is szabályozhatod. Előfordulhat azonban, hogy ezután nem lesz használható az soforhivo.hu oldal összes  funkciója. A legtöbb böngésző biztosít bizonyos ellenőrzést a beállításain keresztül a cookie-kal kapcsolatban.

 

Back to top