SH Sofőr ÁSZF

Az SH SOFŐR Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: SH SOFŐR ÁSZF) tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyek alkalmazandóak az SH Sofőr mobil alkalmazás használata (a továbbiakban: SZOLGÁLTATÁS) során a SZOLGÁLTATÓ (lásd.: alább) és a SOFŐR (lásd.: alább) között. A SZOLGÁLTATÁS üzemeltetője Jex Gábor Simonné E.V., nyilvántartási szám: 51529378, székhelye: 1082 BUDAPEST 8 ker. CORVIN SÉTÁNY 4. B ép. 7 em. 3 ajtó., adószáma: 68288901142,

Az SH SOFŐR Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: SH SOFŐR ÁSZF) tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyek alkalmazandóak az SH Sofőr mobil alkalmazás használata (a továbbiakban: SZOLGÁLTATÁS) során a SZOLGÁLTATÓ (lásd.: alább) és a SOFŐR (lásd.: alább) között. A SZOLGÁLTATÁS üzemeltetője Jex Gábor Simonné E.V., nyilvántartási szám: 51529378, székhelye: 1082 BUDAPEST 8 ker. CORVIN SÉTÁNY 4. B ép. 7 em. 3 ajtó., adószáma: 68288901142, statisztikai számjele: 68288901620223101 (a továbbiakban: SZOLGÁLTATÓ). A SZOLGÁLTATÁS lényege, hogy SZOLGÁLTATÓ által létrehozott piactér jellegű SZOLGÁLTATÁS során a sofőrszolgálatot kereső Utas (továbbiakban: UTAS kiválasztja és megrendeli a számára legelőnyösebb sofőrszolgálatot kínáló jogi személyt (továbbiakban: SOFŐRSZOLGÁLAT), akinek az egyik sofőrje az UTASt az UTAS gépjárműjével egyik pontból a másikba eljuttatja, vagyis létrejön a fuvar (továbbiakban: FUVAR). A FUVAR végeztével az UTAS a SOFŐRSZOLGÁLAT számára kifizeti a SZOLGÁLTATÁS ellenértékét, amiről a SOFŐRSZOLGÁLAT számviteli bizonylatot állít ki.

A SZOLGÁLTATÓ és az UTAS között fennálló szerződést az ÁSZF dokumentum (http://soforhivo.hu/aszf) tartalmazza. A SOFŐRSZOLGÁLAT és az UTAS között létrejövő szerződést a SOFŐRSZOLGÁLAT adja át az UTAS részére írásban (jellemzően a SOFŐRSZOLGÁLAT honlapján, vagy a FUVAR megkezdése előtt papír alapon)

I. Taggá válás, regisztrálás – a SOFŐRSZOLGÁLAT regisztráció

A SOFŐRSZOLGÁLATok kizárólag regisztráció után használhatják az alkalmazást.

A regisztráció szükséges feltétele az SH SOFŐR ÁSZF megismerése, elfogadása, valamint a jogi személyiség képviseletében történő eljárás bizonyítása SZOLGÁLTATÓ felé, aki ezen bizonyítékokról másolatot őrizhet.

A regisztráció folyamán SOFŐRSZOLGÁLAT köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. SZOLGÁLTATÓ, amennyiben tudomására jut, hogy SOFŐRSZOLGÁLAT által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a valótlan adatokat megadó SOFŐRSZOLGÁLAT hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve megszüntetni.

A regisztráció törlésére a „Névjegy” oldalon a “Regisztráció törlése” funkcióval van lehetőség.

Amennyiben SOFŐRSZOLGÁLAT licitálni szeretne a rendszerbe beérkező sofőrszolgálati igényekre (regisztráció után), akkor SZOLGÁLTATÓ ellenőrzi a SOFŐRSZOLGÁLAT által a regisztráció során megadott elsődleges mobil telefonszáma valódiságát.

SOFŐRSZOLGÁLAT képviselője az SH_SOFŐR alkalmazás letöltésével és az abban történő regisztrációval kijelenti, hogy az elmúlt 12 hónapban nem állt szerződéses kapcsolatban más, a SofőrHívó rendszerében működő SOFŐRSZOLGÁLATTAL, illetve ezen SOFŐRSZOLGÁLATok felé egyéb kötelezettségei nincsenek. Amennyiben SZOLGÁLTATÓ tudomására jut, hogy a SOFŐRSZOLGÁLAT képviselőjének más, a SofőrHívó rendszerében működő SOFŐRSZOLGÁLATtal alkalmazotti, alvállalkozói, megbízásos, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban volt, akkor a SOFŐRSZOLGÁLAT köteles a Szolgáltató felé 500.000 Ft bánatpénzt megfizetni.

 

II. Díjak és számlázás

 

1)   Díjmentes szolgáltatások: SOFŐRSZOLGÁLAT számára díjmentes a regisztráció és az ajánlatadás, valamint a rendszerből való kilépés.

2)   Díjköteles szolgáltatások:

SZOLGÁLTATÓ fenntartja magának azt a jogot, hogy az általa működtetett SZOLGÁLTATÁS igénybe vétele esetén közvetítői díjat számítson fel. A közvetítési szolgáltatásért (közvetítés UTAS és SOFŐRSZOLGÁLAT egymásra találásában) minden létrejött FUVAR után a viteldíj 10%-a + ÁFA jutalékot számít fel, melyet a SOFŐRSZOLGÁLAT köteles SZOLGÁLTATÓ részére előre megfizetni banki átutalással a Raiffeisen Banknál vezetett 12010855-01609745-00100005 számlaszámra. A SOFŐRSZOLGÁLAT aktuális egyenlegét bármikor megtekintheti. SOFŐRSZOLGÁLAT nem adhat ajánlatot, amennyiben egyenlege 0 Ft alá süllyed.

3)   Szolgáltató jogosult díjtételeit módosítani, illetve a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét bővíteni, erről azonban kötelessége tájékoztatni a SOFŐRSZOLGÁLATokat legalább 15 naptári nappal a díjváltozás életbe lépését megelőzően.

4)   A szolgáltató 1 munkanapon belül kiállítja a számlát a befizetésről.

5)   Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a SOFŐRSZOLGÁLAT részéről érkező sikertelen visszajelzés valódiságát ellenőrizze és az ellen bizonyítható és indokolt esetben kifogást nyújtson be. Amennyiben SZOLGÁLTATÓ úgy tapasztalja, hogy Sofőr a tranzakciót eltitkolja, akkor 500.000 Ft kártérítés megfizetésére köteles Szolgáltató részére.

6)   A felek esetleges jogvita esetén kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

 

III.  SOFŐRSZOLGÁLAT kötelezettségei

 

1)   FUVAR indítása, sofőrszolgálati kondíciók feltöltése

a)   SOFŐRSZOLGÁLAT köteles az adatlapon az általa kínált szolgáltatás pontos, a valósággal megegyező adatait, kondícióit megadni.

b)   SOFŐRSZOLGÁLAT kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres rendelés esetén a megnyert sofőrszolgálati tevékenységet az általa megjelölt kondíciókkal nyújtja az UTAS részére

c)   SOFŐRSZOLGÁLAT az általa nyújtott sofőrszolgálati szolgáltatás ellenértékére kizárólag a teljesített út után az UTASTÓL jogosult.

d)   A felhasználói adatok hibás vagy téves megadásából eredő károkért, illetve az adatbeviteli folyamat közben felmerülő technikai problémákért a SZOLGÁLTATÓ felelősséget nem vállal.

2)   SOFŐRSZOLGÁLAT teljesítése:

a)   SZOLGÁLTATÓ által működtetett piactéren – a Polgári Törvénykönyv 211. §-a szerint – az érvényes ajánlatot tevő SOFŐRSZOLGÁLAT az ajánlatához kötve marad.

b)   Az ajánlati kötöttség időtartama a SOFŐRSZOLGÁLAT által megadott ’érvényességi idő’ időtartamával egyezik meg, illetve megrendelés esetén a sofőrszolgálati szolgáltatás teljesítéséig.

c)   Az UTAS és a SOFŐRSZOLGÁLAT között a szerződéskötés automatikusan létrejön, amint az UTAS elfogadja a SOFŐRSZOLGÁLAT ajánlatát és a szerződésben foglaltakat mind az UTAS, mind a SOFŐRSZOLGÁLAT köteles teljesíteni és betartani, vagyis a SOFŐRSZOLGÁLAT köteles a felkínált sofőrszolgálatot a kialakult áron UTASnak szolgáltatni, UTAS pedig köteles a szolgáltatást ezen az áron megfizetni.

d)    SOFŐRSZOLGÁLAT kizárólag abban az esetben jogosult az ajánlott árat megemelni, amennyiben az UTAS-ra az esetleges díjmentes várakozási időn belül nem jelenik meg, és/vagy a felvételi és végpont között az ajánlatkéréskor nem jelzett ügyfél által kért kitérőt szükséges tenni. A várakozás és az extra kitérő díját a SOFŐRSZOLGÁLAT és az UTAS között létrejövő szerződés szabályozza. Kitérőnek minősül minden olyan út, vagy várakozás, ami az utas kérésére történik és a fuvar menetidejét, vagy az út hosszát növeli.

e)    SOFŐRSZOLGÁLAT nem kezdeményezheti saját szolgáltatásának reklámozását UTAS számára sem a fuvar során, sem pedig utána. Ezen pont megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül és a SOFŐRSZOLGÁLAT azonnali kizárását eredményezi a rendszerből, továbbá SOFŐRSZOLGÁLAT köteles 3 millió Forint bánatpénzt SZOLGÁLTATÓ számára megfizetni az esettől számított 8 naptári napon belül.

IV. SZOLGÁLTATÓ  mint közvetítő

Az UTASok visszajelzést adhatnak a SOFŐRSZOLGÁLAT teljesítéséről. A vélemény minden SOFŐRSZOLGÁLAT és későbbi UTAS számára elérhetővé válik és a későbbiekben csak a regisztrált e-mail címről való levélküldéssel (az info@soforhivo.hu e-mail címre küldve) változtatható. Az UTAS felel mások jó hírét megalapozatlanul kockáztató visszajelzésért, akár bírósági per esetén is. SZOLGÁLTATÓ semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által hagyott vélemények tartalmáért.

SZOLGÁLTATÓ fenntartja továbbá a jogot bármely UTAS azonnali hatályú indoklás nélküli kizárására, vagy bármely tranzakció, értékelés, vagy további információ törlésére, amely az alábbi kritériumok szerint rágalmazásnak, törvénybe ütközőnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül:

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit szükséges a SZOLGÁLTATÁS során irányadónak tekinteni.

V.  Személyes adatok kezelése

A SOFŐRSZOLGÁLAT képviselője a regisztrációval tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a SZOLGÁLTATÓ  a SZOLGÁLTATÁS igénybevételéhez szükséges adatait az alábbiak szerint kezeli.

SZOLGÁLTATÓ garantálja a törvényes adatvédelem betartását. Az adatok továbbszolgáltatása rendőrség, ill. jogvédő szervek felé megengedett, ha azok bűncselekmény alapos gyanúja miatt adatokat kérnek. Az oldalon regisztrált Ügyfelek által elérhető információk továbbítása és jogszerűtlen felhasználása tilos, és a rendszer használatából történő kizárást vonja maga után!
SZOLGÁLTATÓ csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz szükségesek az UTAS alábbiakról való értesítéséhez: SOFŐRSZOLGÁLATok értesítse a SZOLGÁLTATÓ piacterére beérkező UTAS igényekről, illetve UTAS és SOFŐRSZOLGÁLAT értesítése a nyertes ajánlatról.

A SZOLGÁLTATÓ köteles az UTAS által a regisztrációkor megadott információkat bizalmasan kezelni, azokat harmadik fél részére a Felhasználó kifejezett engedélye nélkül nem adhatja át, kivéve, amikor az adatok közlését jogszabály vagy hatóság rendelkezése írja elő.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény rendeli el. Az adatok szolgáltatása önkéntes.

Az itt nem szabályozott kérdések esetén a 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény az irányadó.

Az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell  tüntetnie [Infotv. 68. § (6)].

A NAIH nyilvántartási szám: NAIH-106709/2016

 

VI.        Felelősségvállalás

SZOLGÁLTATÓ nem felel a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással, vagy vis maiorral) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért és ezek következményeiért.

SZOLGÁLTATÓ nem felel a SOFŐRSZOLGÁLAT és az UTAS között létrejövő szerződés teljesítéséért, a teljesítés körülményeiért, a SOFŐRSZOLGÁLAT által adott utazás esetében meghatározott költségtérítés mértékéért. A SZOLGÁLTATÓ közvetítésével létrejött szerződés teljesítéséért kizárólag az UTAS és a SOFŐRSZOLGÁLAT felel. A SOFŐRSZOLGÁLAT és az UTAS (továbbiakban: FELHASZNÁLÓK) mentesíti a SZOLGÁLTATÓt minden olyan kár és igény alól, ami a FELHASZNÁLÓK közötti szerződés hibás, vagy nem teljesítéséből ered.

A FELHASZNÁLÓ kijelenti, hogy a Soforhivo.hu weboldalt és a SofőrHívó mobil applikációt saját felelősségére használja.

SZOLGÁLTATÓ a Weboldalon és/vagy a Mobil applikációban megjelent hirdetések és ajánlatok tartalmáért nem vállal felelősséget. SZOLGÁLTATÓ a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit.

 

 VII.        Vitás ügyek kezelése

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm…

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.
A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.
Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

VIII.        Kapcsolattartás

Szolgáltatóval való kapcsolattartás írásban történik a soforhivo.hu weboldalon, vagy a info@soforhivo.hu, vagy a SofőrHívó mobil applikáción keresztül.

Vita esetén a küldő félnek kell bizonyítani azt, hogy a küldemény, vagy az e-mail üzenet a másik félhez megérkezett.

IX.        Süti (cookie) kezelési szabályzat

A ‘cookie’ egyfajta digitális címke, ami tárolja, hogy milyen oldalakat kerestél fel korábban. Mi, a SoforHivo.hu – nál csak arra használjuk őket, hogy anoním módon nyomonkövessük, hogy a felhasználóink, hogyan böngészik a honlapunkat. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a soforhivo.hu weboldal látogatói részére a leginkább megfelelő tartalmat, valamint a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk.

A cookie általában a következőket tartalmazza:

Ezek az úgynevezett időleges, vagy “session”  (ún. munkamenet) cookie-k törlődnek a böngésző bezárása után.

A cookie-k használatát a böngésződ beállításainak módosításával is szabályozhatod. Előfordulhat azonban, hogy ezután nem lesz használható az soforhivo.hu oldal összes  funkciója. A legtöbb böngésző biztosít bizonyos ellenőrzést a beállításain keresztül a cookie-kal kapcsolatban.

Kelt: Budapest, 2017.08.29.

Érvényes: 2017.08.31. napjától módosításig, vagy visszavonásig.

Back to top