Adatkezelési Tájékoztató – SH Sofőr app

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ „SH SOFŐR” Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Sofőrszolgálat vagy az SH Sofőr mobilalkalmazást (a továbbiakban: Alkalmazás) letöltő (a továbbiakban: Felhasználó vagy Sofőr) személyes adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerinti megfelelő tájékoztatás alapján történjen, azaz a Felhasználó tisztában

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
„SH SOFŐR”

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Sofőrszolgálat vagy az SH Sofőr mobilalkalmazást (a továbbiakban: Alkalmazás) letöltő (a továbbiakban: Felhasználó vagy Sofőr) személyes adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerinti megfelelő tájékoztatás alapján történjen, azaz a Felhasználó tisztában legyen az adatkezelés jogalapjával, céljával, annak idejével, az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival és a jogorvoslati lehetőségeivel.

Az Alkalmazás üzemeltetője Schneider Zsuzsanna E.V. (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő). A Szolgáltató elkötelezett a Felhasználó személyes adatainak védelmében, ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. A Szolgáltató az alábbiakban ismerteti a hatályos jogszabályokkal összhangban végzett adatkezelési tevékenységeit. Jelen Tájékoztatóban nem definiált nagybetűs kifejezések az SH SOFŐR ÁSZF-ben meghatározott jelentéssel bírnak.

A Felhasználó az Alkalmazásba történő regisztrációval kifejezetten elfogadja a Szolgáltató jelen Tájékoztatóját, illetve a Szolgáltató Tájékoztatóban részletezett adatkezelési gyakorlatát.

Jelen Tájékoztató folyamatosan elérhető a www.soforhivo.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) és az Alkalmazásban. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató megváltoztatására, melyről Felhasználót megfelelően értesíti.

 

I. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA SORÁN

A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a Sofőrszolgálat mobiltelefonjára letöltött Alkalmazás. A Szolgáltatás igénybevétele során rögzített felhasználói adatok a IV. pontban megjelölt szerverszolgáltatónál kerülnek tárolásra.

  1. Regisztráció és belépés az Alkalmazásba

Az Alkalmazásba való regisztráció és belépés az adatok Sofőrszolgálat általi megadásával történik.

A Sofőrszolgálat az alábbi adatok megadásával tud regisztrálni az Alkalmazásba: Sofőrszolgálat neve; Cégnév/Név; Adószám; E-mail cím; Telefonszám

Az Alkalmazásba történő belépés a regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó megadásával történik. Amennyiben a Sofőrszolgálat elfelejti a jelszót, kérheti annak ismételt megküldését a regisztráció során megadott e-mail címére az Alkalmazáson keresztül vagy az info@soforhivo.hu e-mail címen.

Az adatkezelés célja az Alkalmazás használatának, valamint a Sofőrszolgálat azonosításának biztosítása. Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 13/A. § (1)-(3) bekezdése. Az adatokat a Szolgáltató a Sofőrszolgálat és a Szolgáltató között létrejött SH SOFŐR ÁSZF hatálya alatt jogosult kezelni.

Az adatkezelés során nem szükséges NAIH azonosító igénylése.

  1. Ügyfélkapcsolathoz szükséges adatok

Annak érdekében, hogy a Szolgáltató illetve az Utas fel tudja venni a kapcsolatot a Sofőrszolgálttal, szükség van a Sofőrszolgálat alábbi adatainak kezelésére: Név, Telefonszám, E-mail cím

Az adatkezelés célja az ügyfélkapcsolat biztosítása a Sofőrszolgálattal.

Az adatkezelés jogalapja a Sofőrszolgálat önkéntes hozzájárulása, továbbá az Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése. Az Adatkezelő az adatokat az esetlegesen felmerülő igényeinek érvényesítése céljából az adatközléstől számított 5 évig kezeli.

  1. Helyadatok kezelése

A Szolgáltatás a Sofőrszolgálat beleegyezése alapján a mobileszköz által szolgáltatott és az Alkalmazás által tárolt helyadatok alapján végzi a Sofőrszolgálat helyzetének meghatározását a Fuvar lebonyolításához szükséges felvételi pont és végpont meghatározásakor. A helyadat küldése a Sofőrszolgálat engedélyéhez kötött, amelyről a regisztráció során nyilatkozik, de a megadott engedély bármikor letiltható. A helyadat küldésének letiltása nem akadályozza a Szolgáltatás alapműködését; annak használata csupán a Szolgáltatás igénybevételének Sofőrszolgálat által történő megkönnyítését célozza.

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A Fuvar lezárásával a helyadatok törlésre kerülnek.

  1. Számlázás

A Szolgáltató a Szolgáltatás használatáért fizetendő díjakról elektronikus számlát állít ki a Sofőrszolgálat részére, amely az alábbi adatokat tartalmazza: Cégnév/név, székhely/cím, adószám. A Szolgáltató az e-számlát a Sofőrszolgálat regisztrációjakor megadott e-mail címre küldi meg.

Az adatkezelés jogalapja az  Ekertv. 13/A. § (2) bekezdése, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény számviteli bizonylatokra vonatkozó 166-169. §-ai. Az Adatkezelő az adatokat a hivatkozott jogszabályi előírás alapján az adatközléstől számított 8 évig kezeli.

A Szolgáltató a Sofőrszolgálat részére a Szolgáltatás használatáért fizetendő díjakról kiállított számlákat számviteli és könyvelői tevékenység ellátása céljából továbbítja a IV. pontban megjelölt adatfeldolgozó részére.

  1. Push üzenetek

A Sofőrszolgálatnak lehetősége van a mobiltelefonján történő beállítással push üzenetek küldését illetve fogadását engedélyezni, amely a Szolgáltatás igénybevételének Sofőrszolgálat által történő megkönnyítését célozza. A push üzenetek engedélyezése esetén (amely bármikor letiltható a Sofőrszolgálat által) a Sofőrszolgálat értesítést kap a beérkező ajánlatkérésről, illetve a sofőrszolgálat Utas által történő sikeres megrendeléséről, továbbá egyéb rendkívüli rendszerüzenetekről.

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amely a Sofőrszolgálat által bármikor visszavonható. A push üzentek adatai nem kerülnek tárolásra.

 

II. EGYÉB ADATKEZELÉSEK  

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

III. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A személyes adatok biztonságos tárolása az Európai Unión belül, a IV. pontban megjelölt szerverszolgáltatónál történik.

A Szolgáltató a technika mindenkori fejlettségére tekintettel megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

IV. AZ ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Adatkezelő:

Név: Schneider Zsuzsanna E.V.

Cím: 1082 BUDAPEST, CORVIN SÉTÁNY 1/C. em.: 7 ajtó: 6.

Nyilvántartási szám: 52322679

Adószám: 68837581-1-42

Telefonszám: +36-20-269-2390

E-mail cím: info@soforhivo.hu

Személyes adatok tárolására és szerverszolgáltatásra vonatkozó adatfeldolgozásra vonatkozó adatok:

Név: DigitalOcean, LLC
Cím: 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013

Szerver/adattárolás helye: Frankfurt, Németország
Web: https://www.digitalocean.com/
E-mail cím: legal@digitalocean.com

 

Számlázási adatok továbbítása számviteli és könyvelői tevékenység ellátása céljából az alábbi adatfeldolgozó részére:

KÖNYVELŐ ADATAI

Név: Módusz zRt.

Cím: 1087 Budapest Könyves Kálmán Krt. 76.

Telefonszám: 061-4777000

V. FELHASZNÁLÓ JOGAI; JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

  1. Felhasználó jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

A Felhasználó kérelmezheti, hogy a Szolgáltató

  1. Tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, közérthető formában, írásban adja meg a kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be, egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatok jogellenes kezelése kerül megállapításra, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A Szolgáltató csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli a Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a NAIH-hoz fordulás lehetőségéről.

  1. Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

Tiltás vagy korlátozás esetén a Szolgáltató nem tudja garantálni, illetve nem köteles a Szolgáltatás nyújtására. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

  1. Kártérítés, jogorvoslat

A Szolgáltató az adatok jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. A Felhasználóval szemben a Szolgáltató, mint adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. A Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül – bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szolgáltató köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Amennyiben a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, problémája van, forduljon a Szolgáltatóhoz az V. pontban megjelölt elérhetőségeken.

Továbbá a NAIH-nál jogsérelemre vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással vizsgálatot kezdeményezhet az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

  1. Tájékoztató módosítása

Jelen Tájékoztatót a Szolgáltató a Honlapon tette közzé (www.soforhivo.hu), ahol a mindenkor aktuális Tájékoztató folyamatosan elérhető. A Szolgáltató a jelen Tájékoztatót jogosult egyoldalúan módosítani, amelyről a Felhasználókat a Honlapon közzétett közleményben, valamint a regisztráció során megadott e-mail címükre küldött üzenetben tájékoztatja a módosítás hatályba lépését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal.

Kelt: Budapest, 2018.06.28.

Hatályos: 2018.06.29. napjától

 

További adatkezelési tájékoztatóink az alábbi linkeken megtalálhatóak:

Adatkezelési Tájékoztató – soforhivo.hu

Adatkezelési Tájékoztató – SofőrHívó alkalmazás

Back to top