Adatkezelési Tájékoztató – SofőrHívó alkalmazás

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ „SOFŐRHÍVÓ” Alkalmazás Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy az Utas vagy a SofőrHívó mobilalkalmazást (a továbbiakban: Alkalmazás) letöltő (a továbbiakban: Felhasználó vagy Utas) személyes adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerinti megfelelő tájékoztatás alapján történjen, azaz a Felhasználó tisztában legyen

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
„SOFŐRHÍVÓ” Alkalmazás

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy az Utas vagy a SofőrHívó mobilalkalmazást (a továbbiakban: Alkalmazás) letöltő (a továbbiakban: Felhasználó vagy Utas) személyes adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerinti megfelelő tájékoztatás alapján történjen, azaz a Felhasználó tisztában legyen az adatkezelés jogalapjával, céljával, annak idejével, az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival és a jogorvoslati lehetőségeivel.

Az Alkalmazás üzemeltetője Jex Dénes E.V. (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő). A Szolgáltató elkötelezett a Felhasználó személyes adatainak védelmében, ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. A Szolgáltató az alábbiakban ismerteti a hatályos jogszabályokkal összhangban végzett adatkezelési tevékenységeit. Jelen Tájékoztatóban nem definiált nagybetűs kifejezések a SOFŐRHÍVÓ ÁSZF-ben meghatározott jelentéssel bírnak.

A Felhasználó az Alkalmazásba történő regisztrációval kifejezetten elfogadja a Szolgáltató jelen Tájékoztatóját, illetve a Szolgáltató Tájékoztatóban részletezett adatkezelési gyakorlatát.

Jelen Tájékoztató folyamatosan elérhető a www.soforhivo.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) és az Alkalmazásban. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató megváltoztatására, melyről a Felhasználót megfelelően értesíti.

 

I. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA SORÁN

A Közvetítői Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges az Utas mobiltelefonjára letöltött Alkalmazás. A Közvetítői Szolgáltatás igénybevétele során rögzített felhasználói adatok az IV. pontban megjelölt szerverszolgáltatónál kerülnek tárolásra.

  1. Regisztráció és belépés az Alkalmazásba

Az Alkalmazásba való regisztráció az adatok Felhasználó általi megadásával, illetve az adatok Facebook-tól való átvételével is lehetséges, amelyhez az alábbi adatok megadása szükséges: E-mail cím; Jelszó; Név; Telefonszám.

Az Alkalmazásba történő belépés a regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó megadásával vagy Facebook bejelentkezéssel történik.

Az adatkezelés célja az Alkalmazás használatának illetve az Utas azonosításának biztosítása. Amennyiben az Utas elfelejti a jelszót, kérheti annak ismételt megküldését a regisztráció során megadott e-mail címre az Alkalmazáson keresztül vagy az info@soforhivo.hu e-mail címen.

Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 13/A. § (1)-(3) bekezdése.

Az adatokat a Szolgáltató az Utas és a Szolgáltató között létrejött SOFŐRHÍVÓ ÁSZF hatálya alatt jogosult kezelni. A regisztráció törlését a Felhasználó bármikor jogosult kezdeményezni a Szolgáltatónak az info@soforhivo.hu e-mail címre küldött levelében. A Szolgáltató 2 (két) munkanapon belül köteles a Felhasználó kérésének eleget tenni és a regisztráció során megadott adatokat törölni, amely egyben a SOFŐRHÍVÓ ÁSZF megszűnését is jelenti a Szolgáltató és az Utas között.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-106709/2016.

  1. Ügyfélkapcsolathoz szükséges adatok

Annak érdekében, hogy a Sofőrszolgálat illetve a Szolgáltató fel tudja venni a kapcsolatot az Utassal, szükség van az Utas alábbi adatainak kezelésére: Név, E-mail cím és Telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja az Utas önkéntes hozzájárulása, továbbá az Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése. Az Adatkezelő az adatokat az esetlegesen felmerülő igényeinek érvényesítése céljából az adatközléstől számított 5 évig kezeli.

  1. Helyadatok kezelése

Az Alkalmazás az Utas beleegyezése alapján a mobileszköz által szolgáltatott és az Alkalmazás által tárolt helyadatok alapján végezheti az Utas helyzetének meghatározását a Fuvar lebonyolításához szükséges felvételi pont meghatározásakor. A helyadat küldése az Utas engedélyéhez kötött, amelyről a regisztráció során nyilatkozik, de a megadott engedély bármikor letiltható az Utas készülékén. A helyadat küldésének letiltása nem akadályozza a Közvetítői Szolgáltatás alapműködését; annak használata csupán a Közvetítői Szolgáltatás igénybevételének Utas által történő megkönnyítését célozza.

Az Alkalmazás az Utas korábbi útjait (felvételi pont és végpont) tárolja annak érdekében, hogy a Közvetítői Szolgáltatással kapcsolatban felmerült bármely probléma esetén – elsősorban minőségbiztosítási célból – a Fuvar azonosítható legyen.

Az adatkezelés jogalapja az Utas önkéntes hozzájárulása. Az Adatkezelő az adatokat az esetlegesen felmerülő igényeinek érvényesítése céljából az adatközléstől számított 5 évig kezeli.

  1. Push üzenetek

Az Utasnak lehetősége van a mobiltelefonján történő beállítással push üzenetek küldését illetve fogadását engedélyezni, amely a Közvetítői Szolgáltatás igénybevételének Utas által történő megkönnyítését célozza A push üzenetek engedélyezése esetén (amely bármikor letiltható az Utas által) az Utas értesítést kap a Sofőrszolgálat részéről beérkezett ajánlatokról, lemondásról, valamint arról, ha a Sofőrszolgálat megérkezett a felvételi pontra.

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amely az Utas által bármikor visszavonható. A push üzentek adatai nem kerülnek tárolásra.

 

II. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

III.           A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A személyes adatok biztonságos tárolása az Európai Unión belül, a IV. pontban megjelölt szerverszolgáltatónál történik.

A Szolgáltató a technika mindenkori fejlettségére tekintettel megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

IV. AZ ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Adatkezelő:

Név: Jex Dénes E.V.

Cím: 1037 Budapest, Perényi út 31.

Nyilvántartási szám: 31873685

Adószám: 66121385-1-41

Telefonszám: +36-30-475-9741

E-mail cím: info@soforhivo.hu

 

Személyes adatok tárolására és szerverszolgáltatásra vonatkozó adatfeldolgozásra vonatkozó adatok:

Név: DigitalOcean, LLC

Szerver (adattárolás) helye: Frankfurt, Németország
Cím: 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013
Web: https://www.digitalocean.com/
E-mail cím: legal@digitalocean.com

 

V. FELHASZNÁLÓ JOGAI; JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

  1. Felhasználó jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

A Felhasználó kérelmezheti, hogy a Szolgáltató

  1. Tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, közérthető formában, írásban adja meg a kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be, egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatok jogellenes kezelése kerül megállapításra, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A Szolgáltató csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli a Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a NAIH-hoz fordulás lehetőségéről.

  1. Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

Tiltás vagy korlátozás esetén a Szolgáltató nem tudja garantálni, illetve nem köteles a Közvetítői Szolgáltatás nyújtására. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

  1. Kártérítés, jogorvoslat

A Szolgáltató az adatok jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. A Felhasználóval szemben a Szolgáltató, mint adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. A Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül – bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szolgáltató köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Amennyiben a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, problémája van, forduljon a Szolgáltatóhoz a VI. pontban megjelölt elérhetőségeken.

Továbbá a NAIH-nál jogsérelemre vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással vizsgálatot kezdeményezhet az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

  1. Tájékoztató módosítása

Jelen Tájékoztatót a Szolgáltató a Honlapon tette közzé (www.soforhivo.hu), ahol a mindenkor aktuális Tájékoztató folyamatosan elérhető. A Szolgáltató a jelen Tájékoztatót jogosult egyoldalúan módosítani, amelyről lényegi módosítás esetén a Felhasználókat a Honlapon közzétett közleményben, valamint a regisztráció során megadott e-mail címükre küldött üzenetben tájékoztatja a módosítás hatályba lépését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal.

 

Kelt: Budapest, 2018.01.22.

Hatályos: 2018.02.06. napjától

 

 

 

További Adatkezelési tájékoztatóink az alábbi linkeken találhatóak:

Adatkezelési Tájékoztató – soforhivo.hu

Adatkezelési Tájékoztató – SH Sofőr app

Back to top