ClickCease

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
„SOFŐRHÍVÓ” MOBILALKALMAZÁS

Jelen SOFŐRHÍVÓ Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: SofőrHívó ÁSZF) a SofőrHívó mobilalkalmazás (a továbbiakban: SofőrHívó) felhasználási jogára vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket, célja a Domadélia Kft. és a SofőrHívót igénybe vevő személyek (utasok) között létrejövő Licensz Szerződés általános szerződési feltételeinek rögzítése. Az alábbiakban kerülnek meghatározásra azon jogok, kötelezettségek, eljárások, egyéb feltételek és adatkezelési elvek, amelyek a SofőrHívó működésével és felhasználásával kapcsolatosak, és amelyek irányadóak a Domadélia Kft. és a SofőrHívót igénybe vevő személyek közötti jogviszonyokban.

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, így általa online szerződés jön létre. A Domadélia Kft. magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

I. A LICENSZBE ADÓ ADATAI

A Licensz Szerződés a Domadélia Kft-vel, mint licenszbe adóval jön létre. A licenszbe adó cégadatai, elérhetősége:

Cégnév: Domadélia Kft.
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 76., fszt 12.
Cégjegyzékszám: 01-09-351448

Adószám: 27274389-2-42

Központi telefonszám: +36-20-955-6240
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36-20-955-6240; 10-15 óra között hívható
E-mail: info@soforhivo.hu
Weboldal: soforhivo.hu

 

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

„Fuvar”: Az Utas gépjárművének Sofőrszolgálat által történő eljuttatása az Utas által megadott felvételi pontról a végpontra.

 

„Licensz Szerződés”: A Szoftverre vonatkozó felhasználási jog tekintetében a Felhasználó és a Domadélia Kft. között létrejött egyedi felhasználási szerződés. A Licensz Szerződés alapján a Domadélia Kft. a Szoftverre vonatkozóan a Licensz Szerződésben és jelen SofőrHívó ÁSZF-ben meghatározott feltétek szerinti nem kizárólagos és nem továbbadható felhasználási jogot biztosít a Felhasználó részére, míg a Felhasználó köteles a Szoftverre vonatkozó felhasználási jogot a Licensz Szerződés és jelen SofőrHívó ÁSZF rendelkezései szerint gyakorolni.

 

„Szoftver” vagy „Alkalmazások”: Az SH Sofőr és a SofőrHívó elnevezésű, sofőrszolgáltatás nyújtását elősegítő mobilalkalmazásokon keresztül működtetett piactér jellegű közvetítés lebonyolítását végző szoftver.

 

„Szolgáltatás”: A Szoftver felhasználási jogának biztosítása, melynek révén a sofőrszolgálatot kereső Utas és a sofőrszolgáltatást nyújtó Sofőrszolgálat egymásra talál.

 

„Sofőrszolgálat(ok)”: Az SH Sofőr mobilalkalmazásba regisztrált, sofőrszolgáltatást nyújtó természetes személy(ek), jogi személy(ek), jogi személyiség nélküli gazdasági társaság(ok), egyéni vállalkozó(k), egyéb szervezet(ek), amely(ek) gazdasági vagy szakmai tevékenységének keretei között vagy azon kívül a Szoftverre a Licensz Szerződés feltételei szerint felhasználási jogot szerez(nek).

 

„Utas” vagy „Felhasználó”: Azon személy, aki sofőrszolgálatot kíván igénybe venni, ezért ebből a célból a SofőrHívó mobilalkalmazás felhasználói felületén regisztrál, mint utas, és a Szoftvert a Sofőrszolgálat szolgáltatásainak igénybevétele érdekében használja.

 

III. LICENSZ SZERZŐDÉS TÁRGYA

 

 1. A Domadélia Kft. a Licensz Szerződés alapján az Utas részére jogot biztosít a Szoftver használatára. A Licensz Szerződés tárgya a Szoftver felhasználására vonatkozó jogosultság (a továbbiakban: Licensz). A Licensz nem terjed ki a Szoftver terjesztésére, átdolgozására (ideértve, de nem kizárólag a lefordítását, fordíttatását), feldolgozására, elemzésére, visszafejtésére, és / vagy a Szoftver bármely más módosítására – ideértve esetleges hiba kijavítását is -, valamint ezek eredményének többszörözését.
 1. A Domadélia Kft. a Sofőrszolgálattal kötendő Licensz Szerződés alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a Licensz Szerződés hatálya alatt, licensz díj megfizetése ellenében a Sofőrszolgálat számára a Szoftver használatára jogot enged, és ennek keretében a Szoftver használati jogának biztosításával és az Alkalmazások működtetésével lehetővé teszi a sofőrszolgálatot kereső Utas és a sofőrszolgáltatást nyújtó Sofőrszolgálat összekötését.
 1. A Szoftver felhasználására a Felhasználó harmadik személy részére engedélyt nem adhat.
 1. A Domadélia Kft. szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan jogosultsága, amely a Felhasználó Licenszét korlátozná.
 1. A Licensz Szerződés határozatlan időtartamra jön létre.
 1. A Felhasználó köteles a Licenszet jogszerűen és rendeltetésszerűen használni.
 1. A Domadélia Kft. és a Sofőrszolgálat között létrejövő licensz szerződés általános szerződési feltételeit az SH SOFŐR ÁSZF tartalmazza, amely az alábbi linken keresztül érhető el: http://soforhivo.hu/sh-sofor-aszf. A Fuvarra, illetve annak lebonyolítási feltételeire vonatkozó szerződés a Sofőrszolgálat és az Utas között jön létre, amelyet a Sofőrszolgálat ad át vagy tesz hozzáférhetővé az Utas számára.

 

IV. A LICENSZ SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE – REGISZTRÁCIÓ

 1. Az Utas kizárólag az önkéntes elhatározása alapján történő regisztráció után, a Licensz Szerződés létrejöttét követően jogosult a Szoftver használatára. A regisztráció és belépés az adatok Utas általi megadásával, illetve a meglévő Facebook, Google vagy Apple fiók használatával is lehetséges. Közvetlen regisztráció esetén az alábbi adatok megadása szükséges: e-mail cím, név, jelszó, telefonszám, gépjármű adatok. Az Utasnak Facebook, Google vagy Apple fiókon keresztül történő regisztráció esetén további adatokat is szükséges/lehetséges megadnia az azonosítást követően a SofőrHívó Alkalmazás Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. A Licensz Szerződés a Domadélia Kft. és az Utas között a regisztráció véglegesítését követően jön létre.
 2. Az Utas az adatbeviteli hibákat a regisztráció során javítani tudja. Az adatok módosítását vagy az opcionálisan megadott adatok törlését a regisztráció véglegesítését követően a Domadélia Kft.-nél jogosult kezdeményezni az info@soforhivo.hu e-mail címre küldött levelében. A Domadélia Kft. az Utas által megadott telefonszámot sms üzenetben validálhatja a Szolgáltatás zavartalan működésének érdekében.
 3. Az Utas a SofőrHívóba történő regisztrációval egyidejűleg kijelenti, hogy a jelen SofőrHívó ÁSZF, valamint az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát teljeskörűen megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el és vállalja, hogy annak mindenkori módosításait is figyelemmel kíséri.
 4. A regisztráció törlését az Utas bármikor jogosult kezdeményezni a Domadélia Kft.-nél az info@soforhivo.hu e-mail címre küldött levelében. A Domadélia Kft. 8 (nyolc) munkanapon belül köteles az Utas kérésének eleget tenni és az Utas regisztrációját törölni, amely egyben a Domadélia Kft. és az Utas között létrejött Licensz Szerződés megszűnését is jelenti, összhangban az alábbi, X. pontban foglaltakkal.
 5. Amennyiben az Utas 3 évig nem kér ajánlatot a SofőrHívón keresztül, vagyis nem igényel Fuvart, úgy a Domadélia Kft. a 3 év elteltét követően külön értesítés nélkül törölheti az Utas regisztrációját.
 6. Amennyiben az Utas nem rendeltetésszerűen használja a SofőrHívót, így különösen, ha az ajánlatok kérése rendszeresen nem valós Fuvar rendelésére irányul, a Domadélia Kft. jogosult a Szolgáltatás igénybevételét ezen Utas tekintetében korlátozni. A korlátozás ideje alatt az Utas felhasználói fiókjába be tud lépni, ugyanakkor ajánlatot kérni nem tud, telefonszáma tiltásra kerül. A 6 hónap elteltével a korlátozás kizárólag az Utas kifejezett írásbeli kérelmére kerül feloldásra. A Domadélia Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban foglalt körülmények ismételt fennállása esetén újból korlátozza a Szolgáltatás igénybevételét az adott Utas tekintetében.
 7. A SofőrHívóba bejelentkezni Facebook-kal vagy e-mail cím és jelszó megadásával lehetséges.

V. FUVARDÍJAK ÉS SZÁMLÁZÁS

 1. Az Utas számára a Domadélia Kft. a SofőrHívóra vonatkozóan díjmentesen biztosít Felhasználási Jogot.
 2. Az Utas a Fuvar ellenértékét a Sofőrszolgálat részére köteles megfizetni a Fuvar végeztével, amelyről a Sofőrszolgálat számviteli bizonylatot állít ki.
 3. A Sofőrszolgálat kizárólag abban az esetben jogosult az általa a SofőrHívón keresztül megajánlott árat megemelni, amennyiben az Utas az esetleges díjmentes várakozási időn belül nem jelenik meg és/vagy a felvételi pont és végpont között az ajánlatkéréskor nem jelzett kitérőt szükséges tenni. Nem jelzett kitérőnek minősül tehát az Utas által megrendelt Fuvar körébe nem tartozó minden olyan út vagy várakozás, amely az Utas kérésére történik és a Fuvar menetidejét és/vagy az út hosszát növeli. Az előre nem jelzett kitérő díját a Sofőrszolgálat és az Utas között létrejövő szerződés szabályozza.
 4. Fuvarral kapcsolatos ÁFA-s számla igény esetén az Utasnak kötelessége a számlázási adatainak megadása az ajánlatkérés során a SofőrHívón keresztül, amely a Sofőrszolgálat részére megjelenítésre kerül és megkönnyíti az adminisztrációt a Fuvar lezárásakor.
 5. A fuvardíjról szóló számla kiállítása a BILLINGO rendszeren keresztül történik, amennyiben az Utas a V.4. pont alapján előre jelezte az ÁFA-s számla igényét. A Fuvar teljesítését követően a Sofőrszolgálat a fenti 3. pontnak megfelelően jogosult a fuvardíj módosítására, és az így véglegesített fuvardíj alapján kerül kiállításra az elektronikus számla az Utas által megadott számlázási adatokkal, melyet a BILLINGO rendszer automatikusan megküld az Utas által megadott e-mail címre a Sofőrszolgálat BILLINGO fiókjából.
 6. Az Utasnak lehetősége van a Fuvar ellenértékét bankkártyás fizetés útján kiegyenlíteni a BARION rendszeren keresztül. Ennek során az Utas regisztrálja a bankkártyáját/bankkártyáit az Alkalmazáson keresztül a BARION rendszerébe. Ezt követően 100 Ft terhelésével, majd annak visszatérítésével ellenőrzésre kerül a bankkártya adatok helyessége. A bankkártya regisztrálásával az Utas hozzájárul ahhoz, hogy minden további Fuvar ellenértéke a regisztrált bankkártya/bankkártyák terhére kerüljön kiegyenlítésre.
 7. A Fuvar befejeztével a Sofőrszolgálat jogosult a fuvardíj módosítására (pl.: várakozási díj, kitérő díja, kedvezmény alkalmazásakor), de a fizetést kizárólag az Utas jogosult kezdeményezni a borravaló mértékének önkéntes kiválasztását követően. Az Utas az Alkalmazásban elhelyezett „Fizetés” gombra kattintva a BARION rendszerhez kapcsolódik. Az online bankkártyás fizetések a BARION rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok sem a Domadélia Kft.-hez, sem a Sofőrszolgálathoz nem jutnak el. A fuvardíj a Sofőrszolgálat felé kerül kiegyenlítésre. A Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 8. Amennyiben a Fuvar az Utas hibájára visszavezethető okból hiúsul meg a VI.5. pontban foglaltak szerint, úgy a Sofőrszolgálat díjat számol fel a szükségtelen kiszállás miatt, amelynek összege a fuvardíj 50%-a (kiszállási díj). A fuvardíj fizetésére vonatkozó fenti rendelkezéseket a kiszállási díj megfizetésére is értelemszerűen alkalmazni kell.

 

VI. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

 

 1. Az Utas a SofőrHívó használata során ajánlato(ka)t kér a regisztrált Sofőrszolgálatoktól az általa igényelt Fuvarra az alábbi adatok megadásával: felvételi pont és végpont; Fuvar időpontja; Utas gépjárművének rendszáma; fizetési mód és számlaigény megadása. Az Utas az ajánlatkérési adatok megadása során nyilatkozik arról is, hogy kíván-e kitérőt tenni vagy sem, vagyis, hogy a végpont előtt van-e köztes megálló. Az ajánlatkérésére beérkező ajánlatok közül kiválasztja a számára legkedvezőbbet, majd annak elfogadásával megrendeli a Fuvart.
 1. Sofőrszolgálat kötelezettséget vállal arra, hogy a Fuvar sikeres megrendelése esetén a megnyert sofőrszolgálati szolgáltatást az általa megjelölt feltételekkel nyújtja az Utas részére, kivéve a kiszállási díjat, amelynek összegét jelen SofőrHívó ÁSZF V.8. pontja rögzíti. A Sofőrszolgálat az általa nyújtott sofőrszolgálati szolgáltatás ellenértékére kizárólag a teljesített Fuvar után (kivéve a VI.5. pontban foglaltakat) az Utastól jogosult.
 1. Az érvényes ajánlatot tevő Sofőrszolgálat az ajánlatához kötve marad, kivéve, ha az ajánlat érvényességi ideje lejár, az Utas visszavonja az ajánlatkérését vagy a Sofőrszolgálat törli az ajánlatát a lenti VI.4 pontban foglaltak szerint. Az ajánlati kötöttség az ajánlat küldésétől számított legfeljebb 6 (hat) perces időtartamig áll fenn, amelynek leteltével a Sofőrszolgálat által megadott ajánlat törlésre kerül, és az Utas az általa igényelt Fuvarra új ajánlato(ka)t kell, hogy kérjen.
 1. A Sofőrszolgálat ajánlati kötöttsége továbbá megszűnik a Fuvar Utas általi megrendelése esetén a sofőrszolgálati szolgáltatás teljesítésével. A Sofőrszolgálat jogosult a Fuvart törölni, amennyiben saját hibájából nem tudja a megrendelt Fuvart teljesíteni, vagy amennyiben az Utas (i) nem érhető el, (ii) nem jelent meg a felvételi ponton, vagy (iii) jelezte, hogy rendelése téves.
 1. Az Utasnak is lehetősége van ajánlatkérését visszavonni a Fuvar megrendelése előtt a „Mégsem” gomb megnyomásával. Amennyiben az Utas ajánlatkérését nem vonja vissza, azonban (i) nem érhető el vagy (ii) nem jelent meg a felvételi ponton és ezáltal a Fuvar meghiúsul, köteles kiszállási díjat fizetni a Sofőrszolgálat részére.
 1. Az Utas és a Sofőrszolgálat között a szerződés automatikusan létrejön, amint az Utas a SofőrHívón keresztül elfogadja a Sofőrszolgálat ajánlatát. Az így létrejött szerződés értelmében a Sofőrszolgálat köteles a felkínált Szolgáltatást az ajánlatban rögzített áron az Utasnak szolgáltatni, az Utas pedig köteles a Szolgáltatást ezen az áron megfizetni, kivéve, ha a Fuvar a fenti VI.5. pontban foglaltak szerint meghiúsul, amely esetben az Utas kiszállási díj fizetésére köteles.
 1. A Fuvar teljesítését követően az Utas e-mailben automatikus visszajelzést kap a sikeresen teljesített Fuvarról, amelynek részletei a SofőrHívóban a „Korábbi Útjaim” menüpont alatt találhatók.

 

VII. VISSZAJELZÉSEK

 

 1. Az Utasok a SofőrHívón keresztül visszajelzést adhatnak a Sofőrszolgálat teljesítéséről. Negatív visszajelzés esetén az Utasnak kötelező szöveges indoklást is írnia a visszajelzéshez. A Domadélia Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az értelmezhetetlen és/vagy nem megindokolt negatív visszajelzéseket előzetes tájékoztatás nélkül törölje. A Domadélia Kft. továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a SofőrHívó nem rendeltetésszerű használatával összefüggésben küldött visszajelzéseket előzetes tájékoztatás nélkül törölje. Minőségbiztosítási okokból a visszajelzés minden Sofőrszolgálat és későbbi Utas számára elérhetővé válik, és a későbbiekben az Utas csak a regisztráció során megadott e-mail címéről az info@soforhivo.hu e-mail címre küldött levelében kérheti annak megváltoztatását.
 2. A Domadélia Kft. semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által hagyott vélemények tartalmáért. A Domadélia Kft. ugyanakkor fenntartja a jogot bármely Utas regisztrációjának törlésére, vagy az Utas által közölt, Fuvarral kapcsolatos visszajelzés vagy egyéb információ törlésére, amennyiben az Utas által közölt visszajelzés vagy egyéb információ jogellenesnek vagy jóerkölcsbe ütközőnek minősül, vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben nevesített személyiségi jogokat sért, így különösen, ha a visszajelzés:
 • obszcén, közönséges nyelvezetű vagy bárki megbotránkoztatására alkalmas;
 • célja egyértelműen valamely Sofőrszolgálat ellehetetlenítése, rossz színben való feltüntetése;
 • bármely más céggel kapcsolatos, nem nyilvános adatot tartalmaz, ideértve a Domadélia Kft.-t is;
 • személyes adatot tartalmaz (például pontos név, cím, telefonszám vagy e-mail cím).

 

 1. Az Utas kizárólagos és teljes körű felelősséggel tartozik mások személyiségi jogát vagy jóhírnevét sértő tartalmú visszajelzésért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt.

 

VIII. ADATVÉDELEM

 

A Domadélia Kft. számára kiemelten fontos az Utas személyiségi jogainak és személyes adatainak védelme. Ennek megfelelően az Utas személyes adatainak kezelése a jogszabályi rendelkezéseknek és az Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően történik. Az Adatkezelési Tájékoztató az alábbi link megnyitásával érhető el: https://soforhivo.hu/adatkezelesi-tajekoztato-soforhivo-alkalmazas/

 

IX. FELELŐSSÉG

 

 1. A Domadélia Kft. nem felel olyan károkért, amelyek természeti csapás, vis maior, vagy egyéb, a Domadélia Kft. érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Domadélia Kft. nem tehető felelőssé.
 1. A Domadélia Kft. nem felel olyan károkért, amelyek a Sofőrszolgálat vagy az Utas érdekkörében, vagy a közöttük létrejött szerződésben (így különösen a teljesítés körülményeire vagy a díjazás mértékére vonatkozó), vagy az SH SOFŐR ÁSZF-ben, illetve a SofőrHívó ÁSZF-ben foglalt feltételek Sofőrszolgálat vagy Utas általi be nem tartásának, illetve késedelmes teljesítésének eredményeként következtek be.
 1. A Szoftver használatával az Utas és a Sofőrszolgálat között létrejött szerződés tartalmáért, annak teljesítéséért kizárólag az Utas és a Sofőrszolgálat felel. A Domadélia Kft.-t nem terheli felelősség abban az esetben sem, ha a Domadélia Kft.-nek fel nem róható okból a sofőrszolgálat igénybevétele meghiúsul, vagy nem megfelelően történik meg. A Sofőrszolgálat és az Utas mentesíti a Domadélia Kft.-t minden olyan kár megtérítése alól, amely a Sofőrszolgálat és az Utas közötti szerződés hibás teljesítéséből vagy nem teljesítéséből ered. Az Utas és a Sofőrszolgálat között létrejött szerződés során megvalósuló adatkezelések jogszerűségéért kizárólag a Sofőrszolgálat tartozik felelősséggel.
 1. Az Utas a Licensz Szerződés megkötésével és a jelen SofőrHívó ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a SofőrHívót saját felelősségére használja. A felhasználói adatok hibás vagy téves megadásából eredő károkért a Domadélia Kft. felelősséget nem vállal.
 1. A Domadélia Kft. nem vállal felelősséget a Szolgáltatás minőségéért, ha a Sofőrszolgálat vagy az Utas a Szoftvert, illetve az Alkalmazásokat nem rendeltetésszerűen használja.
 1. A Domadélia Kft. nem felel a Szoftver használhatósága érdekében közreműködő harmadik személyek által nyújtott szolgáltatások elérhetőségi színvonaláért. A Domadélia Kft. kifejezetten kizárja felelősségét minden olyan hibáért, adatcsere zavarért, kommunikációs zavarért, információ torzulásért, késedelemért, nem teljesítésért, téves és hibás teljesítésért, a visszaigazolás és egyéb értesítés téves vagy hibás voltáért, elmaradásáért, melyek a push üzenetek mobil készülékre való továbbításért felelős mobilszolgáltatók és egyéb szolgáltatók által üzemeltetett rendszerekben, illetőleg minden további, a Domadélia Kft.-től függetlenül üzemeltetett rendszerben merülnek fel. A Sofőrszolgálat és az Utas kártérítési igényét közvetlenül a kárt okozó harmadik személlyel szemben jogosult és köteles érvényesíteni.
 2. A Domadélia Kft. a  soforhivo.hu weboldalon és/vagy az Alkalmazásokban megjelent hirdetések és ajánlatok tartalmáért nem vállal felelősséget. A Domadélia Kft. a soforhivo.hu weboldalon és/vagy az Alkalmazásokban megjelenő hirdetések közzétételekor az irányadó jogszabályok rendelkezései szerint jár el.
 3. A Szoftver és minden eleme (ideértve az SH Sofőrt, valamint a soforhivo.hu egészét) szerzői jogvédelem alatt áll, melynek szerzői jogi jogosultja a Domadélia Kft. A Szoftvert alkotó és az ezeken keresztül elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Domadélia Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.
 4. A Domadélia Kft. a Szoftver működése során esetlegesen, bármely okból felmerülő szoftverhibákért felelősséget nem vállal. Hiba esetén a Domadélia Kft. kéri az Utast, hogy a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárítása, illetve a szükséges intézkedések megtétele érdekében szíveskedjen tájékoztatni a Domadélia Kft.-t a fenti I. pontban foglalt elérhetőségeken.

 

X. LICENSZ SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

 

 1. A Domadélia Kft. és az Utas között létrejövő Licensz Szerződés az alábbi esetek bármelyikének bekövetkeztekor megszűnik:
 • az Utas regisztrációjának törlésével, a jelen SofőrHívó ÁSZF IV.4. és 5. pontjaiban foglaltak szerint;
 • a SofőrHívó ÁSZF VII.2. pontjába ütköző visszajelzés esetén az Utas regisztrációjának Domadélia Kft. általi törlésével;
 • az Utas elhalálozásával;
 • a Domadélia Kft. jogutód nélküli megszűnése esetén.
 1. Amennyiben a Domadélia Kft. a Szolgáltatást megszünteti vagy tartósan (legalább 3 hónapon keresztül) szünetelteti, a Szolgáltatás megszűnése/szüneteltetése előtt 60 (hatvan) nappal értesítést tesz közzé a https://soforhivo.hu/weboldalon, illetve a megszűnés/szüneteltetés előtt 30 (harminc) nappal értesíti a Sofőrszolgálatot és az Utast a regisztráció során megadott e-mail címre küldött üzenet útján.
 2. A Licensz Szerződés a Domadélia Kft. és az Utas között a SofőrHívó eltávolításával nem szűnik meg. Az Utas azonban jogosult arra, hogy a SofőrHívó eltávolítását követően a Domadélia Kft. XI. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött írásbeli nyilatkozatában kérje a regisztrációjának törlését, amelynek a Domadélia Kft. a kérés beérkezésétől számított 8 (nyolc) munkanapon napon belül köteles eleget tenni.

 

XI. KAPCSOLATTARTÁS

A Domadélia Kft.-vel való kapcsolattartás írásban történik az alábbi elérhetőségeken keresztül:

e-mail: info@soforhivo.hu
postai úton: a Domadélia Kft. fenti I. pontban megjelölt székhelyére küldött levél útján.

Az Utas részére bármely regisztrációt, bejelentkezést, a soforhivo.hu weboldalt, valamint az Alkalmazásokat érintő probléma megoldásával, panasszal kapcsolatban a Domadélia Kft. a fenti elérhetőségeken, továbbá a fenti I. pontban írt telefonszámon nyújt segítséget, tájékoztatást.

 

 XII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

 1. Panaszügyintézés

Az Utas a Szolgáltatással kapcsolatos kifogásait a fenti XI. pontban megadott elérhetőségeken írásban terjesztheti elő. A Domadélia Kft. a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a Domadélia Kft. az elutasítás indokáról, valamint arról, hogy az Utas a panasz jellegétől függően mely hatóság, vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti, tájékoztatja az Utast.

 1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Az Utas és a Domadélia Kft. a szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással együttműködni. Amennyiben a Domadélia Kft. és az Utas között esetlegesen fennálló jogvita a Domadélia Kft.-vel folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a jogvita rendezésére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére.

2.1 Bírósági eljárás kezdeményezése: Az Utas jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

2.2 Panasztétel a járási hivatalnál: Az Utasok panaszaikkal elsősorban a lakóhelyük szerinti illetékes járási hivatal kormányablakaiba személyesen, postai úton vagy e-mailben fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei itt találhatók: http://jarasinfo.gov.hu/.

2.3 Békéltető testület eljárásának kezdeményezése: Az Utasok panaszaikkal békéltető testülethez (a továbbiakban: Békéltető Testület) fordulhatnak. A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei az alábbiak:

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Domadélia Kft.-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.  Ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított 8 napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Utas igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően. Nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a Domadélia Kft. a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a Domadélia Kft. székhelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Domadélia Kft. együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

2.4 Online vitarendezés: A leírtakon felül a Domadélia Kft. tájékoztatja az Utasokat, hogy az Európai Parlament és Tanács  fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot annak érdekében, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését. Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is. Az online vitarendezési platform elektronikus linkje http://ec.europa.eu/odr

 

XIII. ELEKTRONIKUS ÚTON KÖTÖTT SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 

A Domadélia Kft. tájékoztatja az Utast, hogy a közöttük létrejövő Licensz Szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. Ennek keretén belül a Ptk. 6:82 § rendelkezései értelmében a Domadélia Kft. tájékoztatja az Utast az alábbiakról:

 • a Licensz Szerződés megkötésének előfeltétele, hogy az Utas a SofőrHívó alkalmazás App Store vagy Google Play webáruházból való letöltését követően elfogadja a SofőrHívó ÁSZF-et és regisztráljon a SofőrHívóba . Ennek szükségességére a regisztrációs űrlap felhívja az Utas figyelmét. A szerződéses jogviszony az Utas és a Domadélia Kft. között a regisztráció fenti V. pont szerinti véglegesítésével jön létre.
 • a Domadélia Kft. lehetővé teszi az Utas számára, hogy a SofőrHívó ÁSZF-et az Utas saját adathordozóján tárolhassa és előhívhassa;
 • a SofőrHívó biztosítja azokat az eszközöket, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően lehetővé teszik;
 • a Licensz Szerződés és a SofőrHívó ÁSZF nyelve a magyar.

 

XIV. HATÁLYBALÉPÉS

 1. Az Utasnak a SofőrHívó ÁSZF-et a regisztrációval kifejezetten el kell fogadnia, amely egyben Licensz Szerződés megkötésének és hatályba lépésének, valamint a Szoftver használatának és a Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.
 2. Az Utas a SofőrHívó ÁSZF elfogadásakor egyben tudomásul veszi azt is, hogy a SofőrHívó ÁSZF feltételeit a Domadélia Kft. jogosult a későbbiekben részben vagy egészben egyoldalúan módosítani. A módosított SofőrHívó ÁSZF-et a Domadélia Kft. a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 8 (nyolc) nappal a https://soforhivo.hu/ weboldalon, valamint a SofőrHívóban köteles nyilvánosságra hozni, továbbá az Utasok részére erről a regisztráció során megadott e-mail címre tájékoztatást küldeni, kivéve, ha a módosítás a Szolgáltatásra vonatkozó lényeges feltételeket nem érinti.
 3. A Domadélia Kft. jogosult a SofőrHívó ÁSZF egyoldalú módosítására mindazon esetekben, amikor azt a gazdasági körülményekben beállt változások, így különösen a Szolgáltatás fejlesztése iránti piaci igények, a Szolgáltatásra, vagy a Domadéli Kft. működésére vonatkozó lényeges feltételek változásai vagy a jogszabályoknak való megfelelés ezt indokolják. Amennyiben az Utas a SofőrHívó ÁSZF módosítás hatályba lépését követően a Szoftvert továbbra is használja és azon keresztül a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, az egyben a Szoftver Licensz Szerződés módosításának Utas részéről történő elfogadását is jelenti. Az Utasnak azonban ebben az esetben is lehetősége van a Licensz Szerződés megszüntetésére a fenti X. pontban foglaltak szerint.

A mindenkor hatályos SofőrHívó ÁSZF megtekinthető a soforhivo.hu weboldalon, valamint a SofőrHívóban elérhető a SofőrHívó ÁSZF-et megjelenítő linken.

 1. A SofőrHívó ÁSZF és annak mindenkori módosítása a módosításban megjelölt időpontban, de legkorábban a nyilvánosságra hozatalt követő 8. (nyolcadik) napon lép hatályba, kivéve, ha a módosítás a Szolgáltatásra vonatkozó lényeges feltételeket nem érinti, ebben az esetben a SofőrHívó ÁSZF és annak mindenkori módosítása a módosításban megjelölt időpontban lép hatályba. Jelen SofőrHívó ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi Utasra, valamint a Domadélia Kft.-re.

 

 1. Jelen SofőrHívó ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

 

 

Kelt: 2023.09.12

Hatályos: 2023.09.21.

 

Adatkezelési tájékoztatóink az alábbi linkeken megtalálhatóak:

Adatkezelési Tájékoztató – soforhivo.hu

Adatkezelési Tájékoztató – SofőrHívó alkalmazás

Adatkezelési Tájékoztató – SH Sofőr app