ClickCease

SH Sofőr ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
„SH SOFŐR” MOBILALKALMAZÁS

 

Jelen SH SOFŐR Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: SH SOFŐR ÁSZF) az SH Sofőr mobilalkalmazás (a továbbiakban: SH Sofőr) felhasználási jogára vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket, célja a Domadélia Kft. és a Sofőrszolgálat között létrejövő Licensz Szerződés általános szerződési feltételeinek rögzítése. Az alábbiakban kerülnek meghatározásra azon jogok, kötelezettségek, eljárások, egyéb feltételek és adatkezelési elvek, amelyek az SH Sofőr működésével és felhasználásával kapcsolatosak, és amelyek irányadóak a Domadélia Kft. és az SH Sofőrt igénybe vevő Sofőrszolgálatok közötti jogviszonyokban.

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, így online szerződés jön létre. A Domadélia Kft. magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

I. A LICENSZBE ADÓ ADATAI

 

A Licensz Szerződés a Domadélia Kft.-vel, mint licenszbe adóval jön létre.

 

A Domadélia Kft. cégadatai, elérhetősége:

Cégnév: Domadélia Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 76., fszt 12.

Cégjegyzékszám: 01-09-351448

Adószám: 27274389-1-42

Központi telefonszám: +36-20-955-6240

Ügyfélszolgálati telefonszám: +36-20-955-6240; 10-15 óra között hívható

E-mail: info@soforhivo.hu

Weboldal: soforhivo.hu

 

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 

„Fuvar”: Az Utas gépjárművének Sofőrszolgálat által történő eljuttatása az Utas által megadott felvételi pontról a végpontra.

 

„Felhasználó” vagy „Sofőrszolgálat”: Az, az SH Sofőr mobilalkalmazásba regisztrált, sofőrszolgáltatást nyújtó természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéb szervezet, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységének keretei között vagy azon kívül a Szoftverre a Licensz Szerződés feltételei szerint felhasználási jogot szerez.

 

„Licensz Szerződés”: A Szoftverre vonatkozó felhasználási jog tekintetében a Felhasználó és a Domadélia Kft. között létrejött egyedi felhasználási szerződés. A Licensz Szerződés alapján a Domadélia Kft. a Szoftverre vonatkozóan a Licensz Szerződésben és jelen SH SOFŐR ÁSZF-ben meghatározott feltétek szerinti nem kizárólagos és nem továbbadható felhasználási jogot biztosít a Felhasználó részére, míg a Felhasználó licensz díjat (jogdíjat) fizet a Domadélia Kft. részére.

 

„Szoftver” vagy „Alkalmazások”: Az SH Sofőr és a SofőrHívó elnevezésű, sofőrszolgáltatás nyújtását elősegítő mobilalkalmazásokon keresztül működtetett piactér jellegű közvetítés lebonyolítását végző szoftver.

 

„Szolgáltatás”: A Szoftver felhasználási jogának biztosítása, amelynek révén a sofőrszolgálatot kereső Utas és a sofőrszolgáltatást nyújtó Sofőrszolgálat egymásra talál.

 

„Utas”: Azon személy, aki sofőrszolgálatot kíván igénybe venni, ezért ebből a célból a Sofőrhívó mobilalkalmazás (a továbbiakban: Sofőrhívó) felhasználói felületén regisztrál, mint utas, és a Szoftvert a Sofőrszolgálat szolgáltatásainak igénybevétele érdekében használja.

 

III.    LICENSZ SZERZŐDÉS TÁRGYA

 

 1. A Domadélia Kft. a Licensz Szerződés alapján a Sofőrszolgálat részére jogot biztosít a Szoftver használatára. A Licensz Szerződés tárgya a Szoftver felhasználására vonatkozó jogosultság (a továbbiakban: Licensz). A Licensz nem terjed ki a Szoftver terjesztésére, átdolgozására (ideértve, de nem kizárólag a lefordítását, fordíttatását), feldolgozására, elemzésére, visszafejtésére, és / vagy a Szoftver bármely más módosítására – ideértve esetleges hiba kijavítását is -, valamint ezek eredményének többszörözését.
 1. A Domadélia Kft. a Szoftver használati jogának biztosításával és az Alkalmazások működtetésével lehetővé teszi az Utas és a Sofőrszolgálat összekötését.
 1. A Szoftver felhasználására a Felhasználó harmadik személy részére engedélyt nem adhat.
 1. A Domadélia Kft. szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan jogosultsága, amely a Felhasználó Licenszét korlátozná.
 1. A Licensz Szerződés határozatlan időtartamra jön létre.
 1. A Felhasználó köteles a Licenszet jogszerűen és rendeltetésszerűen használni.
 1. A Domadélia Kft. és az Utas között létrejövő licensz szerződés általános szerződési feltételeit a SOFŐRHÍVÓ ÁSZF tartalmazza, amely az alábbi linken keresztül érhető el: https://soforhivo.hu/aszf

 

IV. A LICENSZ SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE – REGISZTRÁCIÓ

 

 1. A Sofőrszolgálat kizárólag az önkéntes elhatározása alapján történő regisztráció után, a Licensz Szerződés létrejöttét követően jogosult a Szoftver használatára. A regisztrációhoz az alábbi adatok megadása szükséges: Sofőrszolgálat neve, cégneve/neve, adószáma, e-mail címe és telefonszáma. A regisztrációhoz szükséges adatok megadását követően az SH Sofőr felhívja a Sofőrszolgálat figyelmét arra, hogy az info@soforhivo.hu e-mail címen keresztül is vegye fel a kapcsolatot a Domadélia Kft.-vel annak érdekében, hogy a Domadélia Kft. általi elfogadás esetén a regisztráció véglegesítésre kerülhessen.

A Licensz Szerződés a Domadélia Kft. és a Sofőrszolgálat között a regisztráció Domadélia Kft. általi jóváhagyását, majd véglegesítését követően jön létre, ekkor készül el a Sofőrszolgálat felhasználói fiókja is.

 1. A felhasználói regisztráció Domadélia Kft. általi jóváhagyásának, így a Licensz Szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a Sofőrszolgálat az SH SOFŐR ÁSZF rendelkezéseit megismerje és a regisztrációval egyidejűleg elfogadja, valamint az alábbi céges dokumentumokat bemutassa a Domadélia Kft. felé: létesítő okirat, vagy bejegyzést igazoló okirat, és/vagy adószám igazolása, képviseleti jogosultság igazolása személyi igazolvány bemutatásával.
 1. A regisztráció véglegesítését megelőzően, a Sofőrszolgálattal előre egyeztetett időpontban a Domadélia Kft. a Sofőrszolgálat képviselőjét megtanítja a rendszer helyes használatára, majd a regisztrációkor megadott adatok kiegészítésre kerülnek a Sofőrszolgálat által megadott egyéb adatokkal, így különösen a jelszóval, az általa alkalmazott várakozási díjjal, reklámszöveggel. Ezzel létrejön a Sofőrszolgálat felhasználói fiókja. Az SH Sofőrbe bejelentkezni e-mail cím és jelszó megadásával lehetséges

A regisztráció véglegesítését követően sor kerül egy ún. próbafuvarra a Sofőrszolgálat regisztráció során megadott adatai ellenőrzése céljából.

 1. A Sofőrszolgálat kijelenti, hogy a regisztráláskor megadott adatai a valóságnak megfelelnek, és kötelezettséget vállal arra, hogy a megadott adatainak módosulása esetén az adatváltozást annak hatályba lépését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) naptári napon belül a Domadélia Kft. részére bejelenti, melynek elmulasztásából eredő mindennemű kárt Sofőrszolgálat köteles viselni.
 1. A Sofőrszolgálat az SH Sofőrbe történő regisztrációval egyidejűleg kijelenti, hogy a jelen SH SOFŐR ÁSZF, valamint az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát teljeskörűen megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el és vállalja, hogy annak mindenkori módosításait is figyelemmel kíséri.

A Sofőrszolgálat nevében eljáró személy, így különösen tulajdonos, képviselő, munkavállaló, szerződéses partner az SH Sofőr letöltésével és az abban történő regisztrációval kijelenti, hogy az elmúlt 12 (tizenkét) hónapban nem állt szerződéses kapcsolatban más, az SH Sofőr rendszerében működő Sofőrszolgálattal, illetve ezen Sofőrszolgálatok felé egyéb kötelezettségei nincsenek. Amennyiben Domadélia Kft. tudomására jut, hogy a Sofőrszolgálat képviselője más, az SH Sofőr rendszerében működő Sofőrszolgálattal alkalmazotti, alvállalkozói, megbízásos vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állt a fenti időszakban, az súlyos szerződésszegésnek minősül és a Domadélia Kft. jogosult a Licensz Szerződést azonnali hatállyal felmondani összhangban az alábbi X.3. pontban foglaltakkal. A Sofőrszolgálat továbbá köteles a Domadélia Kft. felé 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint kötbért a Domadélia Kft. erre való felhívásától számított 8 naptári napon belül banki átutalás útján az alábbi V.4. pontban megjelölt bankszámlaszámra megfizetni.

 

 

V. LICENSZ DÍJ ÉS SZÁMLÁZÁS

 

 1. A Felhasználó a Licensz Szerződés megkötését követően a Szoftver használatának ellentételezéseként Licensz díjat (a továbbiakban: Licensz Díj) fizet a Domadélia Kft. részére.
 1. A Licensz Díj meghatározása:

A Domadélia Kft. minden teljesült Fuvar után a fuvardíj 10%-a + ÁFA összegű Licensz Díjat számít fel, amennyiben a Sofőrszolgálat a Domadélia Kft.-n kívül nem áll más sofőrszolgáltatás közvetítését végző vállalkozással szerződéses viszonyban. Amennyiben a Sofőrszolgálat más sofőrszolgáltatás közvetítését végző vállalkozással is szerződéses viszonyban áll, úgy a Licensz Díj mértéke a fuvardíj 20 %-a + ÁFA.

A Domadélia Kft. jogosult a Licensz díjtételeit módosítani, illetve a Licensz Díj fizetési kötelezettséggel járó szoftverfunkciók körét bővíteni, erről azonban kötelessége a Sofőrszolgálatot a Licensz Díjakat érintő változás hatályba lépését megelőzően legalább 15 (tizenöt) naptári nappal tájékoztatni.

 1. A Licensz Díj megfizetése:

A Licensz Díj minden teljesült Fuvar után automatikusan levonásra kerül a Sofőrszolgálat előre feltöltött egyenlegéről (a továbbiakban: Egyenleg).

 1. A Felhasználói Egyenleg:

Az Egyenleg feltöltése akként történik, hogy a Sofőrszolgálat az általa meghatározott, de minimum 5.000,- Ft-nak, azaz Ötezer forintnak megfelelő összeget előre megfizet a Domadélia Kft. részére, a Domadélia Kft. Raiffeisen Banknál vezetett 12010374-01709890-00100005 számú bankszámlájára történő utalással, vagy a Barion Payment Zrt. által üzemeltetett Barion rendszeren keresztül. A Barion rendszeren keresztül történő fizetés akként történik, hogy a Sofőrszolgálat a soforhivo.hu weboldalon a sofőrszolgálat fiókjában elhelyezett „fizetés” gombra kattintva a Barion rendszerhez kapcsolódik. A Barion rendszer online felületén a Sofőrszolgálat egy, a Barion Payment Zrt. által üzemeltetett biztonságos online fizetési felületre kerül, ahol megadja a bankkártyája adatait, vagy Barion Tárcájával fizet. A Barion Payment Zrt. a Sofőrszolgálat által megadott kártyaadatokkal banki engedélyeztetésre (ún. authorizációra) továbbítja a tranzakciót. Amennyiben az engedélyezés sikeres, a Sofőrszolgálat bankkártyáját (vagy Barion Tárcáját) a Sofőrszolgálat bankja zárolja/megterheli a feltöltés összegével. A Barion Payment Zrt. ezután e-mailben visszaigazolja a Domadélia Kft.-nek a fizetési kötelezettség teljesítését.

A Domadélia Kft. a fentiek szerint megfizetett összeg bankszámláján történő jóváírását követő 48 órán belül jóváírja a befizetett összeget a Sofőrszolgálat Egyenlegén, és a befizetésről elektronikus számlát állít ki, amelyet a Sofőrszolgálat regisztráció során megadott e-mail címére küld meg.

Amennyiben a Sofőrszolgálat 50.000,- Ft/nap összegnél magasabb összeget kíván feltölteni, azt köteles 2 (két) munkanappal előre jelezni Domadélia Kft. felé az info@soforhivo.hu e-mail címen. A Sofőrszolgálat aktuális Egyenlegét bármikor megtekintheti az SH Sofőrben. A Sofőrszolgálat nem adhat ajánlatot az Utas Fuvar igényére, amennyiben Egyenlege 0,- Ft alá süllyed.

 1. A Domadélia Kft. fenntartja magának azt a jogot, hogy az Utas által megrendelt Fuvar sikertelenségére vonatkozó, a Sofőrszolgálat részéről küldött visszajelzés valódiságát ellenőrizze. Az ellenőrzés érdekében a Domadélia Kft. valamennyi sikertelennek jelzett Fuvart követően felveszi a kapcsolatot az Utassal. Amennyiben a sikertelennek jelzett Fuvarral kapcsolatban megállapítást nyer, hogy az mégis teljesült, a Domadélia Kft. jogosult kifogást emelni. Amennyiben a Domadélia Kft. megállapítja, hogy a Sofőrszolgálat a tranzakciót eltitkolta, vagyis a Fuvart az SH Sofőrön illetve a SofőrHívón kívül, de az abba bejelentkezett Utas részére kívánja lebonyolítani, az súlyos szerződésszegésnek minősül és a Domadélia Kft. jogosult a Licensz Szerződést azonnali hatállyal felmondani az alábbi X.3. pontban foglaltakkal összhangban. A Sofőrszolgálat továbbá 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint összegű kötbér megfizetésére köteles a Domadélia Kft. erre való felhívásától számított 8 (nyolc) naptári napon belül, a Domadélia Kft. fenti, V.4. pontban megjelölt bankszámlaszámára történő utalással.

VI. SOFŐRSZOLGÁLAT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

 1. Sofőrszolgálati feltételek rögzítése

1.1       A SH Sofőrben a Sofőrszolgálat köteles az adatlapján az általa kínált sofőrszolgálat pontos és valósággal megegyező adatait és feltételeit megadni, így különösen a regisztráció során megadott adatokat, a biztosítási díjat, illetve a várakozási díjat. Amennyiben a regisztráció során megadott adatokban változás következik be, úgy a Sofőrszolgálat az általa módosítható adatokat haladéktalanul módosítja az SH Sofőrben, illetve a fenti IV.4. pontban foglaltak szerint köteles eljárni.

1.2       A Szoftver használata során a Sofőrszolgálat az Utasoktól részére beérkező sofőrszolgálati igényekre ajánlatot ad, melynek Utas általi elfogadása esetén létrejön a Fuvarra vonatkozó szerződés a Sofőrszolgálat és az Utas között.

1.3       A Sofőrszolgálat kötelezettséget vállal arra, hogy a Fuvar sikeres megrendelése esetén a megnyert sofőrszolgálati szolgáltatást az általa az ajánlatban megjelölt feltételekkel nyújtja az Utas részére.

1.4.      A Fuvar végeztével az Utas a Sofőrszolgálat számára kifizeti a Sofőrszolgálat sofőrszolgáltatásának ellenértékét, amiről a Sofőrszolgálat számviteli bizonylatot állít ki az Utas részére. A Sofőrszolgálat az általa nyújtott sofőrszolgálati szolgáltatás ellenértékére kizárólag a teljesített Fuvar után (kivéve a VI.2.4. pontban foglaltakat) az Utastól jogosult.

1.5       A Fuvarra, illetve annak lebonyolítási feltételeire vonatkozó szerződés a Licensz Szerződéstől és jelen SH SOFŐR ÁSZF-től függetlenül, a Sofőrszolgálat és az Utas között jön létre, melyet közvetlenül a Sofőrszolgálat ad át, vagy tesz hozzáférhetővé az Utas számára. A Sofőrszolgálat továbbá köteles tájékoztatni az Utast a Fuvar lebonyolítás során megvalósuló adatkezelésekről.

 

 1. Fuvar indítása és a Sofőrszolgálat teljesítése

 

2.1       Az Utas által beküldött ajánlatkérésre a Sofőrszolgálat az SH Sofőrön keresztül ajánlatot küld, amelynek Utas által történő elfogadásáról Sofőrszolgálat értesítést kap. Az érvényes ajánlatot tevő Sofőrszolgálat az ajánlatához kötve marad, kivéve, ha az ajánlat érvényességi ideje lejár, az Utas visszavonja az ajánlatkérését vagy a Sofőrszolgálat törli az ajánlatát a lenti VI.2.3 pontban foglaltak szerint.

2.2       Az ajánlati kötöttség az ajánlat küldésétől az SH Sofőrben előre rögzített, legfeljebb 6 (hat) perces időtartamig áll fenn, amelynek leteltével a Sofőrszolgálat által megadott ajánlat törlésre kerül, és az Utas új ajánlatkérést kell, hogy benyújtson.

2.3       Az ajánlati kötöttség továbbá megszűnik a Fuvar megrendelése esetén a sofőrszolgálati szolgáltatás teljesítésével. A Sofőrszolgálat jogosult ajánlatát törölni, amennyiben saját hibájából nem tudja a megrendelt Fuvart teljesíteni, vagy amennyiben az Utas (i) nem érhető el, (ii) nem jelent meg a felvételi ponton, vagy (iii) jelezte, hogy rendelése téves.

2.4       Az Utasnak is lehetősége van ajánlatkérését visszavonni a Fuvar megrendelése előtt. Amennyiben az Utas ajánlatkérését nem vonja vissza, azonban (i) nem érhető el vagy (ii) nem jelent meg a felvételi ponton és ezáltal a Fuvar meghiúsul, köteles kiszállási díjat fizetni a Sofőrszolgálat részére. A kiszállási díj összege a fuvardíj 50%-a.

2.5       Az Utas és a Sofőrszolgálat között a szerződés automatikusan létrejön, amint az Utas a SofőrHívón keresztül elfogadja a Sofőrszolgálat ajánlatát. Az így létrejött szerződés értelmében a Sofőrszolgálat köteles a felkínált sofőrszolgálatot az ajánlatban rögzített áron az Utasnak szolgáltatni, az Utas pedig köteles a szolgáltatást ezen az áron megfizetni.

2.6       A Sofőrszolgálat kizárólag abban az esetben jogosult az ajánlott árat megemelni, amennyiben az Utas az esetleges díjmentes várakozási időn belül nem jelenik meg és/vagy a felvételi pont és végpont között az ajánlatkéréskor nem jelzett, másik, Utas által kért kitérőt szükséges tenni. Nem jelzett kitérőnek minősül tehát az Utas által megrendelt Fuvar körébe nem tartozó minden olyan út vagy várakozás, amely az Utas kérésére történik és a Fuvar menetidejét vagy az út hosszát növeli. Az előre nem jelzett kitérő díját a Sofőrszolgálat és az Utas között létrejövő szerződés szabályozza.

2.7       A Sofőrszolgálat a Licensz Szerződés hatálya alatt nem jogosult az SH Sofőr rendszeren kívüli, saját sofőrszolgálati szolgáltatását reklámozni az Utas számára sem a Fuvar során, sem pedig annak teljesülését követően. Amennyiben a Sofőrszolgálat jelen pontban rögzített kötelezettségét megszegi, az súlyos szerződésszegésnek minősül és a Licensz Szerződés Domadélia Kft. általi azonnali hatályú felmondását eredményezi. A Sofőrszolgálat továbbá köteles 3.000.000,- Ft összegű kötbért a Domadélia Kft. erre irányuló felhívásától számított 8 (nyolc) naptári napon belül banki átutalás útján a Domadélia Kft. fenti, V.4. pontban megjelölt bankszámlájára megfizetni.

2.8       Az Utasnak lehetősége van a Fuvar ellenértékét a BARION rendszerén keresztül, bankkártyás fizetés útján is kiegyenlíteni közvetlenül az igénybe vett Sofőrszolgálat Barion tárcájába, ezért 2020. január 31. napjától kezdve valamennyi Sofőrszolgálatnak rendelkeznie kell ellenőrzött, valamint limit nélkül használható BARION elfogadóhellyel, amely csatlakozik a Sofőrszolgálat felhasználói fiókjához. A Barionhoz való csatlakozásról a tudnivalók az alábbi oldalon találhatóak: https://soforhivo.hu/barion-bankkartyas-fizetes-tudnivalok/

Barion Payment Zrt. (továbbiakban: Barion) (székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1., I. épület 5. emelet 5.; cégjegyzékszám: 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192; tevékenységi engedély száma: HEN-I-1064/2013, elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192)

A Barionhoz való csatlakozás díjmentes.

A bankkártyás fizetés rendszerhasználati díja gyűjtőszámlával, a Domadélia Kft.-n keresztül – közvetített szolgáltatásként – kerül kiszámlázásra a Sofőrszolgálat felé, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig. A rendszerhasználati díj mértéke a fuvardíj bruttó 1,651 %-a.

 

 1. A fuvardíj számlázása

 

3.1       Fuvarral kapcsolatos számlaigény esetén az Utasnak kötelessége a számlázási adatainak megadása az Alkalmazáson keresztül, amely a Sofőrszolgálat részére megjelenítésre kerül és megkönnyíti az adminisztrációt a Fuvar lezárásakor.

3.2       A fuvardíjról (kiszállási díjról) szóló számla kiállítása a BILLINGO rendszeren keresztül történik, ezért valamennyi Sofőrszolgálat köteles egy saját BILLINGO felhasználói fiókot létrehozni a billingo.hu oldalon keresztül, amely csatlakozik a Sofőrszolgálat SH Sofőr alkalmazásban a fenti, IV. pont alapján létrejött felhasználói fiókjához. A Fuvar teljesítését követően a Sofőrszolgálat a fenti VI.2.6 pontnak megfelelően jogosult a fuvardíj módosítására az SH Sofőrben. A tényleges fuvardíj beállítását követően a számla ezen összeg alapján kerül kiállításra az Utas által megadott számlázási adatokkal, melyet a BILLINGO rendszer a Sofőrszolgálat BILLINGO fiókjából automatikusan kiállít és megküld az Utas által megadott e-mail címre. Amennyiben az Utas nem jelzi előre ÁFÁ-s számla igényét, lehetőség van a számla kiállítására számlatömbbel illetve a BILLINGO rendszeren keresztül.

 

VII.  A DOMADÉLIA KFT. JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI; VISSZAJELZÉSEK

 

 1. A Domadélia Kft. a Sofőrszolgálattal kötendő Licensz Szerződés alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a Licensz Szerződés hatálya alatt, a Licensz Díj megfizetése ellenében a Sofőrszolgálat számára a Szoftver használatára jogot enged, és ennek keretében, az Alkalmazások összekötik a sofőrszolgálatot kereső Utast és a sofőrszolgáltatást nyújtó Sofőrszolgálatot.
 1. Az Utasok a SofőrHívón keresztül visszajelzést adhatnak a Sofőrszolgálat teljesítéséről. Negatív visszajelzés esetén az Utasnak kötelező szöveges indoklást is írnia a visszajelzéshez. A Domadélia Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az értelmezhetetlen és/vagy nem megindokolt negatív visszajelzéseket előzetes tájékoztatás nélkül törölje. Minőségbiztosítási okokból a visszajelzés minden Sofőrszolgálat és későbbi Utas számára elérhetővé válik, és a későbbiekben az Utas csak a regisztráció során megadott e-mail címről az info@soforhivo.hu e-mail címre küldött levelében kérheti annak megváltoztatását. Az Utas által küldött visszajelzésre a Sofőrszolgálat jogosult válaszolni legfeljebb 100 karakter terjedelemben, amelynek tartalmát a Domadélia Kft. jogosult ellenőrizni. A Domadélia Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az értelmezhetetlen és/vagy nem megindokolt és/vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben nevesített személyiségi jogokat sértő negatív visszajelzéseket előzetes tájékoztatás nélkül törölje. A Domadélia Kft. továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a SofőrHívó nem rendeltetésszerű használatával összefüggésben küldött visszajelzéseket előzetes tájékoztatás nélkül törölje.
 1. A Domadélia Kft. semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által hagyott vélemények tartalmáért. A Domadélia Kft. ugyanakkor fenntartja a jogot bármely Utas regisztrációjának törlésére, vagy az Utas által közölt, Fuvarral kapcsolatos visszajelzés vagy egyéb információ törlésére, amennyiben az Utas által közölt visszajelzés vagy egyéb információ jogellenesnek vagy jóerkölcsbe ütközőnek minősül, vagy Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben nevesített személyiségi jogokat sért, így különösen, ha a visszajelzés:
 • obszcén, közönséges nyelvezetű vagy bárki megbotránkoztatására alkalmas;
 • célja egyértelműen valamely Sofőrszolgálat ellehetetlenítése, rossz színben való feltüntetése;
 • bármely más céggel kapcsolatos, nem nyilvános adatot tartalmaz, ideértve a Domadélia Kft.-t is;
 • személyes adatot tartalmaz (például pontos név, cím, telefonszám vagy e-mail cím).
 1. Az Utas kizárólagos és teljeskörű felelősséggel tartozik mások személyiségi jogát vagy jóhírnevét sértő tartalmú visszajelzésért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni, vagy nem vagyoni kárt.

 

VIII. ADATKEZELÉS

 

 1. A Domadélia Kft. a Sofőrszolgálat személyes adatait a közöttük létrejött Licensz Szerződés teljesítése érdekében kezeli. A Sofőrszolgálatra vonatkozó adatkezelések részleteit a Domadélia Kft. adatkezelési tájékoztatója tartalmazza, mely az alábbi link megnyitásával érhető el: https://soforhivo.hu/adatkezelesi-tajekoztato-sh-sofor-app/
 1. A Domadélia Kft. annak érdekében, hogy a Sofőrszolgálat az Utas részére ajánlatot tudjon adni, illetve a Fuvart teljesíteni tudja, az Alkalmazás használata révén hozzáférést biztosít az Utas egyes adataihoz az alábbiak szerint:
 • Utas általi ajánlatkérés során megvalósuló adatkezelés

Adatokhoz hozzáférők köre: Valamennyi Sofőrszolgálat

Kezelt adatok köre: Utas neve; felvételi pont és végpont, ideértve a kitérőt is; Fuvar rendelésének időpontja; egyéb megjegyzés; számlaigény (igen/nem), fizetés módja (készpénz / bankkártya)

Adatkezelés időtartama: Az ajánlatot elfogadó Sofőrszolgálat a Fuvar teljesítéséig kezeli az adatokat. A többi Sofőrszolgálat hozzáférése az ajánlat elfogadásával megszűnik, illetve megszűnik abban az esetben is valamennyi Sofőrszolgálat számára, ha az ajánlat érvényességi ideje lejár, az Utas visszavonja az ajánlatkérését vagy a Sofőrszolgálat törli az ajánlatát.

 • Fuvar megrendelése során megvalósuló adatkezelés

Adatokhoz hozzáférők köre: Kizárólag az Utas által kiválasztott Sofőrszolgálat

Kezelt adatok köre: az ajánlatkérés során kezelt adatok; az Utas telefonszáma, számlaigény esetén az Utas számlázási adatai és számlaküldési e-mail címe; az Utas autójának rendszáma és egyéb jellemzői

Adatkezelés időtartama: Fuvar teljesítésének időtartama

 • Lezárt fuvart követően megvalósuló adatkezelés

Adatokhoz hozzáférők köre: Kizárólag a Fuvart teljesítő Sofőrszolgálat

Kezelt adatok köre: felvételi pont és végpont, ideértve a kitérőt is; Fuvar rendelésének időpontja; egyéb megjegyzés; fizetés módja (készpénz / bankkártya); az Utas értékelése a Sofőrszolgálat szolgáltatására vonatkozóan (ez utóbbi minden Sofőrszolgálat számára hozzáférhető)

Adatkezelés időtartama: Fuvar lezárásától számított 9 év

 1. A Sofőrszolgálat tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás teljesítése során az Utasok adatainak kezelése tekintetében mind a Domadélia Kft., mind a Sofőrszolgálat önálló adatkezelőnek minősülnek.
 1. A Domadélia Kft. kizárólag az Utasok fenti VIII. 2. pontban meghatározott adatait teszi hozzáférhetővé a Sofőrszolgálat részére a Szolgáltatás nyújtásának egyes szakaszaihoz kapcsolódó időtartamban, az ajánlatadás és a Fuvar teljesítése céljából. Az adattovábbítás (hozzáférés biztosítása) jogalapja a Licensz Szerződés teljesítése.
 1. A Sofőrszolgálat köteles az Utasokat teljeskörűen tájékoztatni az általa végzett adatkezelésekkel összefüggésben és adatkezeléseit a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 sz. rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint jelen SH SOFŐR ÁSZF rendelkezéseivel összhangban kezelni. E kötelezettségeinek megszegéséből eredő valamennyi kárért a Sofőrszolgálat teljeskörű felelősséggel tartozik.
 1. Amennyiben a Sofőrszolgálat Licensz Szerződésben vagy jogszabályban foglalt kötelezettségeinek megszegéséből a Domadélia Kft.-nek bármilyen kára keletkezik – különös tekintettel az Utas által történő igényérvényesítés, vagy bármely adatvédelmi hatósági vizsgálat során történő kártérítés, bírságfizetés, vagy más jogkövetkezmény megállapításával kapcsolatosan –, úgy a Sofőrszolgálat teljes mértékben helytáll Domadélia Kft.-vel szemben az általa okozott minden kárért, ideértve különösen, de nem kizárólag a fenti eljárásokkal kapcsolatos ügyvédi munkadíjakat, és egyéb költségeket is.

 

IX. FELELŐSSÉG

 

 1. A Domadélia Kft. nem felel olyan károkért, amelyek természeti csapás, vis maior, vagy egyéb, a Domadélia Kft. érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, és amelyekért a Domadélia Kft. nem tehető felelőssé.
 1. A Domadélia Kft. nem felel olyan károkért, amelyek a Sofőrszolgálat vagy az Utas érdekkörében, vagy a közöttük létrejött szerződésben (így különösen a teljesítés körülményeire vagy a díjazás mértékére vonatkozó), vagy az SH SOFŐR ÁSZF-ben, illetve a SOFŐRHÍVÓ ÁSZF-ben foglalt feltételek Sofőrszolgálat vagy Utas általi be nem tartásának, illetve késedelmes teljesítésének eredményeként következtek be.
 1. A Szoftver használatával az Utas és a Sofőrszolgálat között létrejött szerződés tartalmáért, annak teljesítéséért kizárólag az Utas és a Sofőrszolgálat felel. A Domadélia Kft.-t nem terheli felelősség abban az esetben sem, ha a Domadélia Kft.-nek fel nem róható okból a Szolgáltatás igénybevétele meghiúsul, vagy nem megfelelően történik meg. A Sofőrszolgálat és az Utas mentesíti a Domadélia Kft.-t minden olyan kár megtérítése alól, amely a Sofőrszolgálat és az Utas közötti szerződés hibás teljesítéséből vagy nem teljesítéséből ered. Az Utas és a Sofőrszolgálat kötött létrejött szerződés során megvalósuló adatkezelések jogszerűségéért kizárólag a Sofőrszolgálat tartozik felelősséggel.
 1. Amennyiben az Utas panaszt tesz a Sofőrszolgálatra, és a panasz annak kivizsgálását követően megalapozottnak bizonyul, a Domadélia Kft. kompenzációként egy utalványt állíthat ki az Utas részére, amelynek 2.500,- Ft-os ellenértékét, továbbá 1.000,- Ft adminisztrációs díját a Domadélia Kft. jogosult a panaszt okozó Sofőrszolgálat Egyenlegére átterhelni.
 1. A Sofőrszolgálat a Licensz Szerződés megkötésével és a jelen SH SOFŐR ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a soforhivo.hu weboldalt és az SH Sofőrt saját felelősségére használja. A Sofőrszolgálat illetve az Utas adatainak hibás, vagy téves megadásából eredő károkért a Domadélia Kft. felelősséget nem vállal.
 1. A Domadélia Kft. nem vállal felelősséget a Szolgáltatás minőségéért, ha a Sofőrszolgálat vagy az Utas a Szoftvert, illetve az Alkalmazásokat nem rendeltetésszerűen használja.
 1. A Domadélia Kft. nem felel a Szoftver használhatósága érdekében közreműködő harmadik személyek által nyújtott szolgáltatások elérhetőségi színvonaláért. A Domadélia Kft. kifejezetten kizárja felelősségét minden olyan hibáért, adatcsere zavarért, kommunikációs zavarért, információ torzulásért, késedelemért, nem teljesítésért, téves és hibás teljesítésért, a visszaigazolás és egyéb értesítés téves vagy hibás voltáért, elmaradásáért, melyek a push üzenetek mobil készülékre való továbbításért felelős mobilszolgáltatók és egyéb szolgáltatók által üzemeltetett rendszerekben, illetőleg minden további, a Domadélia Kft.-től függetlenül üzemeltetett rendszerben merülnek fel. A Sofőrszolgálat és az Utas kártérítési igényét közvetlenül a kárt okozó harmadik személlyel szemben jogosult és köteles érvényesíteni.
 1. A Domadélia Kft. a soforhivo.hu weboldalon és/vagy az Alkalmazásokban megjelent hirdetések és ajánlatok tartalmáért nem vállal felelősséget. A Domadélia Kft. a www.soforhivo.hu weboldalon és/vagy az Alkalmazásokban megjelenő hirdetések közzétételekor az irányadó jogszabályok rendelkezései szerint jár el.
 1. A Sofőrszolgálat kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a sofőrszolgáltatás nyújtásához szükséges valamennyi képesítéssel és engedéllyel rendelkezik.
 1. A Szoftver, az SH Sofőr, valamint a soforhivo.hu egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll, melynek szerzői jogi jogosultja a Domadélia Kft.. A Szoftvert, az SH Sofőrt, valamint a www.soforhivo.hu weboldalt alkotó és az ezeken keresztül elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Domadélia Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.
 1. A Domadélia Kft. a Szoftver és az Alkalmazás működése során esetlegesen, bármely okból felmerülő szoftverhibákért felelősséget nem vállal. Hiba esetén a Domadélia Kft. kéri a Sofőrszolgálatot, hogy a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárítása, illetve a szükséges intézkedések megtétele érdekében szíveskedjen tájékoztatni a Domadélia Kft.-t a fenti I. pontban foglalt elérhetőségeken.

 

X. A LICENSZ SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE; INAKTIV STÁTUSZ

 

 1. A Domadélia Kft. és a Sofőrszolgálat között létrejövő Licensz Szerződés az alábbi esetek bármelyikének bekövetkeztekor megszűnik:
 • a Sofőrszolgálat jogutód nélküli megszűnésével, illetve elhalálozásával;
 • a Domadélia Kft. jogutód nélküli megszűnése esetén;
 • a regisztrációt követő 90 napon belül bármelyik fél által történő indoklás nélküli, azonnali hatályú, írásbeli felmondással;
 • a regisztrációt követő 90 napon túl bármelyik fél által történő írásbeli felmondással, 5 (öt) napos felmondási idővel.
 1. Amennyiben a Domadélia Kft. a Szolgáltatást megszünteti vagy tartósan (legalább 3 hónapon keresztül) szünetelteti, a Szolgáltatás megszűnése/szüneteltetése előtt 60 (hatvan) nappal értesítést tesz közzé a soforhivo.hu weboldalon, illetve a megszűnés/szüneteltetés előtt 30 (harminc) nappal értesíti a Sofőrszolgálatot és az Utast a regisztráció során megadott e-mail címre küldött üzenet útján.
 1. A Domadélia Kft. a Sofőrszolgálat súlyos szerződésszegésére hivatkozással jogosult a felek között létrejövő Licensz Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Sofőrszolgálat regisztrációját törölni.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

 • a Sofőrszolgálat egy másik Sofőrszolgálat által elnyert Fuvart az Utas megtévesztésével sajátjaként tűntet fel és kíván lebonyolítani;
 • a IV.6. pontban foglalt összeférhetetlenség esetén;
 • a V.5. pontban foglalt Fuvar eltitkolása esetén;
 • a VI.2.7. pontban foglalt tiltott reklámozás esetén;
 • a Sofőrszolgálat a regisztrációt követően hamis, valótlan, megtévesztésre alkalmas, jogszabályba ütköző vagy bűncselekmény tényállásának megvalósítására alkalmas adatokat közöl a Domadélia Kft.-vel vagy az Utassal.
 1. A Domadélia Kft. és a Sofőrszolgálat között létrejött Licensz Szerződés az SH Sofőr eltávolításával nem szűnik meg. A Sofőrszolgálat azonban jogosult arra, hogy az SH Sofőr eltávolítását követően a Domadélia Kft. XI. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött írásbeli nyilatkozatában felmondja a Licensz Szerződést. A felmondási idő 8 (nyolc) naptári nap. A Licensz Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Sofőrszolgálat felhasználói fiókja egyidejűleg törlésre kerül.
 1. A Licensz Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén felek kötelesek egymással elszámolni, amelynek során – ellenétes megállapodás hiányában – Domadélia Kft. köteles visszautalni a Sofőrszolgálat Egyenlegén lévő összeget a Sofőrszolgálat által megadott bankszámlaszámra.
 1. A Sofőrszolgálat a Licensz Szerződés bármely okból történő megszűnését követő 12 (tizenkettő) hónapig nem jogosult saját sofőrszolgálati szolgáltatását a SofőrHívó regisztrált Utasainak reklámozni. E kötelezettség megszegése esetén Sofőrszolgálat köteles 5.000,- Ft összegű kártérítést fizetni minden olyan SofőrHívóba regisztrált Utas után, akinek az Alkalmazásokon keresztül a Sofőrszolgálat sofőrszolgálatást nyújtott. A kártérítés teljes összege nem haladhatja meg a 3.000.000,- Ft-ot.
 1. Amennyiben a Sofőrszolgálat nem rendelkezik a Sofőrszolgálat felhasználói fiókjához kapcsolt aktív BILLINGO Prémium előfizetéssel vagy 2020.02.01. napjától a fenti VI.2.7. pontban részletezett Barion elfogadóhellyel, vagy nem teljesíti a Szolgáltatás nyújtásához szükséges egyéb feltételeket, a Domadélia Kft. jogosult a Sofőrszolgálat felhasználási jogát felfüggeszteni, vagyis a Sofőrszolgálatot inaktív státuszba helyezni. Az inaktív státusz mindaddig fennáll, amíg a Sofőrszolgálat nem teljesíti a fentiekben előírt feltételeket. 

XI. KAPCSOLATTARTÁS

 

A Domadélia Kft.-vel való kapcsolattartás írásban történik az alábbi elérhetőségeken keresztül:

e-mail: info@soforhivo.hu

postai úton: a Domadélia Kft. fenti I. pontban megjelölt székhelyére küldött levél útján.

A Sofőrszolgálat részére bármely regisztrációt, bejelentkezést, a www.soforhivo.hu weboldalt, valamint az Alkalmazásokat érintő probléma megoldásával, panasszal kapcsolatban a Domadélia Kft. a fenti elérhetőségeken, továbbá a fenti I. pontban írt telefonszámon nyújt segítséget, tájékoztatást.

 

XII.  JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

A Sofőrszolgálat és a Domadélia Kft. a szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással együttműködni. Amennyiben a Domadélia Kft. és a Sofőrszolgálat között esetlegesen fennálló jogvita a Domadélia Kft.-vel folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a jogvita rendezésére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

 1. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése.

A Sofőrszolgálat panaszaival békéltető testülethez (a továbbiakban: Békéltető Testület) fordulhat. A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei az alábbiak:

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Domadélia Kft.-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.  Ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított 8 napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Sofőrszolgálat igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően. Nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a Domadélia Kft. a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a Domadélia Kft. székhelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Domadélia Kft. együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 1. Bírósági eljárás kezdeményezése.

Amennyiben a vita békés rendezése a felek között nem vezet eredményre, a Domadélia Kft. és a Sofőrszolgálat a közöttük felmerülő valamennyi jogvita rendezésére alávetik magukat – járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyben – a Budai Központi Kerületi Bíróság (Magyarország) kizárólagos illetékességének, amely illetékességi kikötést a Sofőrszolgálat kifejezetten elfogad.

 1. Online vitarendezés.

A leírtakon felül a Domadélia Kft. tájékoztatja a Sofőrszolgálatot, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot annak érdekében, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését. Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is. Az online vitarendezési platform elektronikus linkje: http://ec.europa.eu/odr

 

XIII. ELEKTRONIKUS ÚTON KÖTÖTT SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 

A Domadélia Kft. tájékoztatja a Sofőrszolgálatot, hogy a közöttük létrejövő Licensz Szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. Ennek keretén belül a Ptk. 6:82.§ rendelkezései értelmében a Domadélia Kft. tájékoztatja a Sofőrszolgálatot az alábbiakról:

 • a Licensz Szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a Sofőrszolgálat az SH Sofőr alkalmazás App Store vagy Google Play webáruházból való letöltését követően elfogadja az SH SOFŐR ÁSZF-et és regisztrál az SH Sofőrbe. Ennek szükségességére a regisztrációs űrlap felhívja a Sofőrszolgálat figyelmét. A szerződéses jogviszony a Sofőrszolgálat és a Domadélia Kft. között a regisztráció IV. pont szerinti véglegesítésével jön létre.
 • a Domadélia Kft. lehetővé teszi a Sofőrszolgálat számára, hogy az SH SOFŐR ÁSZF-et a Sofőrszolgálat saját adathordozóján tárolja és előhívhassa;
 • az SH Sofőr biztosítja azokat az eszközöket, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően lehetővé teszik;
 • a Licensz Szerződés és az SH SOFŐR ÁSZF nyelve a magyar.

 

XIV. HATÁLYBALÉPÉS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 1. A Sofőrszolgálatnak az SH SOFŐR ÁSZF-et a regisztrációval kifejezetten el kell fogadnia, amely egyben a Licensz Szerződés megkötésének és hatályba lépésének, valamint a Szoftver használatának és a Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.
 1. A Sofőrszolgálat az SH SOFŐR ÁSZF elfogadásakor egyben tudomásul veszi azt is, hogy az SH SOFŐR ÁSZF feltételeit a Domadélia Kft. jogosult a későbbiekben részben vagy egészben egyoldalúan módosítani. A módosított SH SOFŐR ÁSZF-et a Domadélia Kft. a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 8 (nyolc) naptári nappal a soforhivo.hu weboldalon, valamint az SH SOFŐR-ben köteles nyilvánosságra hozni, továbbá a Sofőrszolgálatok részére erről a regisztráció során megadott e-mail címre tájékoztatást küldeni, kivéve, ha a módosítás a Szolgáltatásra vonatkozó lényeges feltételeket nem érinti.
 1. A Domadélia Kft. jogosult az SH SOFŐR ÁSZF egyoldalú módosítására mindazon esetekben, amikor azt a gazdasági körülményekben beállt változások, így különösen a Szolgáltatás fejlesztése iránti piaci igények, a Szolgáltatásra, vagy a Domadélia Kft. működésére vonatkozó lényeges feltételek változásai vagy a jogszabályoknak való megfelelés indokolják.

Amennyiben a Sofőrszolgálat az SH SOFŐR ÁSZF módosítás hatályba lépését követően a Szoftvert továbbra is használja és azon keresztül a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, az egyben a Szoftver Licensz Szerződés módosításának Sofőrszolgálat részéről történő elfogadását is jelenti. A Sofőrszolgálatnak azonban ebben az esetben is lehetősége van a Licensz Szerződés megszűntetésére a X. pontban foglaltak szerint.

A mindenkor hatályos SH SOFŐR ÁSZF megtekinthető a www.soforhivo.hu weboldalon, valamint az SH Sofőrben elérhető az SH SOFŐR ÁSZF-et megjelenítő linken.

 1. Az SH SOFŐR ÁSZF és annak mindenkori módosítása a módosításban megjelölt időpontban, de legkorábban a nyilvánosságra hozatalt követő 8. (nyolcadik) naptári napon lép hatályba, kivéve, ha a módosítás a Szolgáltatásra vonatkozó lényeges feltételeket nem érinti, ebben az esetben az SH SOFŐR ÁSZF és annak mindenkori módosítása a módosításban megjelölt időpontban lép hatályba. Jelen SH SOFŐR ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi Sofőrszolgálatra, valamint a Domadélia Kft.-re.
 1. Jelen SH SOFŐR ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

 

Hatályos: Budapest, 2023. szeptember 12.

 

 

Adatkezelési tájékoztatóink az alábbi linkeken megtalálhatóak:

Adatkezelési Tájékoztató – soforhivo.hu

Adatkezelési Tájékoztató – Sofőrhívó alkalmazás

Adatkezelési Tájékoztató – SH Sofőr app