SH Sofőr ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK „SH SOFŐR”   Jelen SH SOFŐR Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: SH SOFŐR ÁSZF) az SH Sofőr mobilalkalmazáson (a továbbiakban: SH Sofőr) keresztül elérhető szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.  Az alábbiakban kerülnek meghatározásra azon jogok, kötelezettségek, eljárások, egyéb feltételek és adatkezelési elvek, amelyek az SH Sofőr működésével, az általa kínált szolgáltatás igénybevételével

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
„SH SOFŐR”

 

Jelen SH SOFŐR Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: SH SOFŐR ÁSZF) az SH Sofőr mobilalkalmazáson (a továbbiakban: SH Sofőr) keresztül elérhető szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.  Az alábbiakban kerülnek meghatározásra azon jogok, kötelezettségek, eljárások, egyéb feltételek és adatkezelési elvek, amelyek az SH Sofőr működésével, az általa kínált szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosak, és amelyek irányadóak a szolgáltatást igénybe vevő személyek közötti jogviszonyokban.

 

I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

„Fuvar”: Az Utas gépjárműjének Sofőrszolgálat által történő eljuttatása az Utas által megadott felvételi pontról a végpontra.

„Sofőrszolgálat”: Az SH Sofőr mobilalkalmazásba regisztrált, sofőrszolgáltatást nyújtó vállalkozás.

„Szolgáltató”: Schneider Zsuzsanna E.V., nyilvántartási szám: 52322679., székhelye: 1082 BUDAPEST, CORVIN SÉTÁNY 1/C. em.: 7 ajtó: 6., adószáma: 68837581-1-42).

„Szolgáltatás”: A Szolgáltató által az SH Sofőr és a SofőrHívó mobilalkalmazásokon (a továbbiakban: Alkalmazások) keresztül működtetett piactér jellegű közvetítői szolgáltatás, amelynek során a Szolgáltató közreműködik abban, hogy a sofőrszolgálatot kereső Utas és a sofőrszolgáltatást nyújtó Sofőrszolgálat egymásra találjon.

 „Utas”: azon személy, aki sofőrszolgálatot kíván igénybe venni, ezért ebből a célból a SofőrHívó mobilalkalmazás (a továbbiakban: SofőrHívó) felhasználói felületén regisztrál, mint utas, és a SofőrHívó szolgáltatásait igénybe veszi.

 

II. SZOLGÁLTATÁS 

 1. A Szolgáltató az általa létrehozott piactér jellegű közvetítői szolgáltatás keretében arra vállalkozik, hogy az Alkalmazások működtetésével közreműködik a sofőrszolgálatot kereső Utas és a sofőrszolgáltatást nyújtó Sofőrszolgálat összekötésében. Ennek során a Sofőrszolgálat az Utasoktól beérkező sofőrszolgálati igényekre ajánlatot ad, és annak Utas általi elfogadása esetén létrejön a Fuvarra vonatkozó szerződés a Sofőrszolgálat és az Utas között . A Fuvar végeztével az Utas a Sofőrszolgálat számára kifizeti a Szolgáltatás ellenértékét, amiről a Sofőrszolgálat számviteli bizonylatot állít ki az Utas részére.
 2. A Szolgáltató és az Utas között létrejövő általános szerződési feltételeket a SOFŐRHÍVÓ ÁSZF tartalmazza, amely az alábbi linken keresztül érhető el: http://soforhivo.hu/aszf. A Fuvarra, illetve annak lebonyolítási feltételeire vonatkozó szerződés a Sofőrszolgálat és az Utas között jön létre, amelyet a Sofőrszolgálat ad át, vagy tesz hozzáférhetővé az Utas számára.

 

III.           TAGGÁ VÁLÁS – REGISZTRÁCIÓ

 1. A Sofőrszolgálat kizárólag az önkéntes elhatározása alapján történő regisztráció után használhatja az SH Sofőrt. A regisztrációhoz az alábbi adatok megadása szükséges: Sofőrszolgálat neve, cégneve/neve, adószáma, e-mail címe és telefonszáma. A regisztrációhoz szükséges adatok megadását követően az SH Sofőr felhívja a figyelmet, hogy az info@soforhivo.hu email címen keresztül vegye fel a Sofőrszolgálat a kapcsolatot a Szolgáltatóval annak érdekében, hogy a regisztráció véglegesítésre kerüljön, vagyis hogy a Szolgáltató elfogadja a regisztrációt.
 2. A regisztráció elfogadásának feltétele az SH SOFŐR ÁSZF megismerése és elfogadása a Sofőrszolgálat által az SH Sofőrbe történő regisztrációval egyidejűleg, valamint az alábbi céges dokumentumok bemutatása a Szolgáltató felé: létesítő okirat, vagy bejegyzést igazoló okirat, és/vagy adószám igazolása, képviseleti jogosultság igazolása személyi igazolvány bemutatásával.
 3. A regisztráció véglegesítése minden esetben személyesen történik, amelynek során a regisztrációkor megadott adatok kiegészülnek a Sofőrszolgálat által megadott egyéb adatokkal, így különösen a jelszóval, az általa alkalmazott várakozási díjjal vagy reklámszöveggel. A regisztráció személyes véglegesítését követően sor kerül egy ún. próbafuvarra a Sofőrszolgálat regisztráció során megadott adatai ellenőrzése céljából, valamint Szolgáltató a Sofőrszolgálat képviselőjét megtanítja a rendszer helyes használatára.
 4. A Sofőrszolgálat kijelenti, hogy a regisztráláskor megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és azok módosítása esetén kötelezi magát arra, hogy a változás hatályba lépését követően haladéktalanul, de legkésőbb a változás hatályba lépését követő 15 (tizenöt) naptári napon belül a változásokról a Szolgáltatót tájékoztatja, melynek elmulasztásából eredő kárt Sofőrszolgálat köteles viselni.
 5. A Sofőrszolgálat az SH Sofőrbe történő regisztrációval egyidejűleg kijelenti, hogy a jelen SH SOFŐR ÁSZF, valamint az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát teljes körűen megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el és vállalja, hogy annak mindenkori módosításait is figyelemmel kíséri.
 6. Az SH Sofőrbe bejelentkezni e-mail cím és jelszó megadásával lehetséges.
 7. A Sofőrszolgálat nevében eljáró személy, így különösen tulajdonos, képviselő, munkavállaló, szerződéses partner az SH Sofőr letöltésével és az abban történő regisztrációval kijelenti, hogy az elmúlt 12 hónapban nem állt szerződéses kapcsolatban más, az SH Sofőr rendszerében működő Sofőrszolgálattal, illetve ezen Sofőrszolgálatok felé egyéb kötelezettségei nincsenek. Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy a Sofőrszolgálat képviselője más, az SH Sofőr rendszerében működő Sofőrszolgálattal alkalmazotti, alvállalkozói, megbízásos vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állt a fenti időszakban, az súlyos szerződésszegésnek minősül és a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani az SH SOFŐR ÁSZF-et összhangban a IX.3. pontban foglaltakkal. A Sofőrszolgálat továbbá köteles a Szolgáltató felé 500.000 Ft, azaz Ötszázezer forint kötbért a Szolgáltató erre való felhívásától számított 8 naptári napon belül banki átutalás útján a IV.2. pontban megjelölt bankszámlaszámra megfizetni.

 

IV. DÍJAK ÉS SZÁMLÁZÁS

 1. Díjmentes szolgáltatások. A Sofőrszolgálat számára díjmentes a regisztráció és az ajánlatadás.
 2. Díjköteles szolgáltatások. A Szolgáltató minden teljesült Fuvar után a borravalót nem tartalmazó, fizetendő fuvardíj 10%-a +ÁFA közvetítői díjat számít fel, amennyiben a Sofőrszolgálat a Szolgáltatón kívül nem áll más sofőrszolgáltatás közvetítését végző vállalkozással szerződéses viszonyban. Amennyiben a Sofőrszolgálat más sofőrszolgáltatás közvetítését végző vállalkozással is szerződéses viszonyban áll, úgy a közvetői díj mértéke minden teljesült Fuvar után a borravalót nem tartalmazó, fizetendő fuvardíj 20%-a + ÁFA. A közvetítői díj minden teljesült Fuvar után automatikusan levonásra kerül a Sofőrszolgálat előre feltöltött egyenlegéről (a továbbiakban: Egyenleg).
 3. Az Egyenleg feltöltése akként történik, hogy a Sofőrszolgálat az általa meghatározott, de minimum 5.000 Ft-nak megfelelő összeget előre megfizet a Szolgáltató részére, a Szolgáltató Raiffeisen Banknál vezetett 12010855-01609745-00100005 számú bankszámlájára történő utalással. A Szolgáltató az összeg bankszámláján történő jóváírását követő 48 órán belül jóváírja a befizetett összeget a Sofőrszolgálat Egyenlegén, és a befizetésről elektronikus számlát állít ki, amelyet a Sofőrszolgálat regisztráció során megadott e-mail címére küld meg.
 4. Amennyiben a Sofőrszolgálat 25.000 Ft/nap összegnél magasabb összeget kíván feltölteni, azt köteles 2 (két) munkanappal előre jelezni Szolgáltató felé az info@soforhivo.hu e-mail címen. A Sofőrszolgálat aktuális Egyenlegét bármikor megtekintheti az SH Sofőrben. A Sofőrszolgálat nem adhat ajánlatot az Utas Fuvar igényére, amennyiben Egyenlege 0 Ft alá süllyed.
 5. A Szolgáltató jogosult díjtételeit módosítani, illetve a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét bővíteni, erről azonban kötelessége a Sofőrszolgálatokat legalább 15 (tizenöt) naptári nappal a díjakat érintő változás hatályba lépését megelőzően tájékoztatni.
 6. A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy az Utas által megrendelt Fuvar sikertelenségére vonatkozó, a Sofőrszolgálat részéről küldött visszajelzés valódiságát ellenőrizze. Az ellenőrzés érdekében a Szolgáltató valamennyi sikertelennek jelzett Fuvart követően felveszi a kapcsolatot az Utassal. Amennyiben a sikertelennek jelzett Fuvarral kapcsolatban megállapítást nyer, hogy az mégis teljesült, a Szolgáltató jogosult kifogást emelni. Amennyiben a Szolgáltató megállapítja, hogy a Sofőrszolgálat a tranzakciót eltitkolta, vagyis a Fuvart az SH Sofőrön illetve a SofőrHívón kívül, de az abba bejelentkezett Utas részére kívánja lebonyolítani, az súlyos szerződésszegésnek minősül és a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani az SH SOFŐR ÁSZF-et összhangban a IX.3. pontban foglaltakkal. A Sofőrszolgálat továbbá 500.000 Ft összegű kötbér megfizetésére köteles Szolgáltató erre való felhívásától számított 8 (nyolc) naptári napon belül, a Szolgáltató IV.3. pontban megjelölt bankszámlaszámára történő utalással.

 

V. SOFŐRSZOLGÁLAT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 1. Sofőrszolgálati feltételek rögzítése

1.1          A SH Sofőrben a Sofőrszolgálat köteles az adatlapján az általa kínált sofőrszolgálat pontos és valósággal megegyező adatait és feltételeit megadni, így különösen a regisztráció során megadott adatokat, a biztosítási díjat, illetve a várakozási díjat. Amennyiben a regisztráció során megadott adatokban változás következik be, úgy a Sofőrszolgálat az általa módosítható adatokat haladéktalanul módosítja az SH Sofőrben, illetve a fenti III.4. pontban foglaltak szerint köteles eljárni.

1.2          A Sofőrszolgálat kötelezettséget vállal arra, hogy a Fuvar sikeres megrendelése esetén a megnyert sofőrszolgálati szolgáltatást az általa az ajánlatban megjelölt feltételekkel nyújtja az Utas részére.

1.3          A Sofőrszolgálat az általa nyújtott sofőrszolgálati szolgáltatás ellenértékére kizárólag a teljesített Fuvar után, az Utastól jogosult.

 1. Fuvar indítása és a sofőrszolgálat teljesítése

2.1         Az Utas által beküldött ajánlatkérésre a Sofőrszolgálat az SH Sofőrön keresztül ajánlatot küld, amelynek Utas által történő elfogadásáról Sofőrszolgálat értesítést kap. Az érvényes ajánlatot tevő Sofőrszolgálat az ajánlatához kötve marad, kivéve, ha az ajánlat érvényességi ideje lejár, az Utas visszavonja az ajánlatkérését vagy a Sofőrszolgálat törli az ajánlatát a lenti V.2.3 pontban foglaltak szerint.

2.2          Az ajánlati kötöttség az ajánlat küldésétől az SH Sofőrben előre rögzített, legfeljebb 6 (hat) perces időtartamig áll fenn, amelynek leteltével a Sofőrszolgálat által megadott ajánlat törlésre kerül, és az Utas új ajánlatkérést kell, hogy benyújtson.

2.3          Az ajánlati kötöttség továbbá megszűnik a Fuvar megrendelése esetén a sofőrszolgálati szolgáltatás teljesítésével. A Sofőrszolgálat jogosult ajánlatát törölni, amennyiben saját hibájából nem tudja a megrendelt Fuvart teljesíteni, vagy amennyiben az Utas (i) nem érhető el, (ii) nem jelent meg a felvételi ponton, vagy (iii) jelezte, hogy rendelése téves.

2.4          Az Utas és a Sofőrszolgálat között a szerződés automatikusan létrejön, amint az Utas a SofőrHívón keresztül elfogadja a Sofőrszolgálat ajánlatát. Az így létrejött szerződés értelmében a Sofőrszolgálat köteles a felkínált sofőrszolgálatot az ajánlatban rögzített áron az Utasnak szolgáltatni, az Utas pedig köteles a szolgáltatást ezen az áron megfizetni.

2.5         A Sofőrszolgálat kizárólag abban az esetben jogosult az ajánlott árat megemelni, amennyiben az Utas az esetleges díjmentes várakozási időn belül nem jelenik meg és/vagy a felvételi pont és végpont között az ajánlatkéréskor nem jelzett, másik utas által kért kitérőt szükséges tenni. Nem jelzett kitérőnek minősül tehát az Utas által megrendelt Fuvar körébe nem tartozó minden olyan út vagy várakozás, amely az Utas kérésére történik és a Fuvar menetidejét vagy az út hosszát növeli. Az előre nem jelzett kitérő díját a Sofőrszolgálat és az Utas között létrejövő szerződés szabályozza.

2.6          A Sofőrszolgálat nem jogosult az SH Sofőr rendszeren kívüli, saját sofőrszolgálati szolgáltatását reklámozni az Utas számára sem a Fuvar során, sem pedig annak teljesülését követően, de a jelen SH SOFŐR ÁSZF hatálya alatt. Amennyiben a Sofőrszolgálat jelen pontban rögzített kötelezettségét megszegi, az súlyos szerződésszegésnek minősül és az SH SOFŐR ÁSZF Szolgáltató általi azonnali hatályú felmondását eredményezi. A Sofőrszolgálat továbbá köteles 3.000.000 Ft összegű kötbért a Szolgáltató erre irányuló felhívásától számított 8 (nyolc) naptári napon belül banki átutalás útján a Szolgáltató IV.3. pontban megjelölt bankszámlájára megfizetni.

 1. Számlázás

3.1          Fuvarral kapcsolatos számlaigény esetén az Utasnak kötelessége a számlázási adatainak megadása az Alkalmazáson keresztül, amely a Sofőrszolgálat részére megjelenítésre kerül és megkönnyíti az adminisztrációt a Fuvar lezárásakor. Amennyiben az Utas nem jelzi számlaigényét a Fuvar megrendelésekor, a Sofőrszolgálat jogosult megtagadni a számla kiállítását.

3.2        A fuvardíjról szóló számla kiállítása a BILLINGO rendszeren keresztül történik, ezért valamennyi Sofőrszolgálat köteles egy BILLINGO fiókot létrehozni a billingo.hu oldalon keresztül. A Fuvar teljesítését követően a Sofőrszolgálat a fenti 2.5 pontnak megfelelően köteles a fuvardíj módosítására az SH Sofőrben. A tényleges fuvardíj beállítását követően a számla ezen összeg alapján kerül kiállításra az Utas által megadott számlázási adatokkal, melyet a BILLINGO rendszer automatikusan megküld az Utas által megadott e-mail címre. Amennyiben az Utas nem jelzi előre ÁFA-s számla igényét, lehetőség van a számla kiállításának megtagadására, vagy annak kiállítására számlatömbbel illetve a BILLINGO rendszeren keresztül.

VI. SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI; VISSZAJELZÉSEK

 1. Szolgáltató az általa létrehozott piactér jellegű közvetítői szolgáltatás keretében arra vállalkozik, hogy az Alkalmazások működtetésével közreműködik a sofőrszolgálatot kereső Utas és a sofőrszolgáltatást nyújtó Sofőrszolgálat összekötésében.
 2. Az Utasok a SofőrHívón keresztül visszajelzést adhatnak a Sofőrszolgálat teljesítéséről. Negatív visszajelzés esetén az Utasnak kötelező szöveges indoklást is írnia a visszajelzéshez. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az értelmezhetetlen és/vagy nem megindokolt negatív visszajelzéseket előzetes tájékoztatás nélkül törölje. Minőségbiztosítási okokból a visszajelzés minden Sofőrszolgálat és későbbi Utas számára elérhetővé válik, és a későbbiekben az Utas csak a regisztráció során megadott e-mail címről az info@soforhivo.hu e-mail címre küldött levelében kérheti annak megváltoztatását. Az Utas által küldött negatív visszajelzésre a Sofőrszolgálat jogosult válaszolni legfeljebb 100 karakter terjedelemben, amelynek tartalmát Szolgáltató jogosult ellenőrizni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az értelmezhetetlen és/vagy nem megindokolt és/vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben nevesített személyiségi jogokat sértő visszajelzéseket előzetes tájékoztatás nélkül törölje.
 3. A Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által hagyott vélemények tartalmáért. A Szolgáltató ugyanakkor fenntartja a jogot bármely Utas regisztrációjának törlésére, vagy az Utas által közölt, Fuvarral kapcsolatos visszajelzés vagy egyéb információ törlésére, amennyiben az Utas által közölt visszajelzés vagy egyéb információ jogellenesnek vagy jóerkölcsbe ütközőnek minősül, vagy Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben nevesített személyiségi jogokat sért, így különösen, ha a visszajelzés:
 1. Az Utas kizárólagos és teljeskörű felelősséggel tartozik mások személyiségi jogát, vagy jóhírnevét sértő tartalmú visszajelzésért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt.

 

VII.         ADATKEZELÉSI ELVEK

 1. A Szolgáltató számára kiemelten fontos a Sofőrszolgálat, az Utas, valamint az Alkalmazásokat letöltők illetve a www.soforhivo.hu weboldalt látogatók (a továbbiakban: Felhasználó) személyiségi jogainak és személyes adatainak védelme. Ennek megfelelően a Felhasználó személyes adatainak kezelése a jogszabályi rendelkezéseknek és az Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően történik.
 1. Az Infotv. értelmében személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel, vagyis az érintettel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintett különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.  Ezek a Szolgáltató esetében jellemzően a név, e-mail cím és a telefonszám.
 2. A Felhasználó személyes adatait a Szolgáltató csak abból a célból kezeli, amely célból a Felhasználó ezeket az adatokat megadta, illetve amelynek kezeléséhez a hozzájárulását adta, valamint amely célból az adatok kezelését a jogszabály lehetővé teszi.
 3. Összhangban az irányadó jogszabályokkal, a Szolgáltató megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok megfelelő védelmét biztosítják.
 4. A Felhasználó a saját személyes adatairól bármikor jogosult tájékoztatást kapni a Szolgáltatótól az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint illetve a jelen SH SOFŐR ÁSZF X. pontjában foglalt elérhetőségeken.

 

VIII.        FELELŐSSÉG

 1. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek természeti csapás, vis maior, vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
 2. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek a Sofőrszolgálat vagy az Utas érdekkörében, vagy a közöttük létrejött szerződésben (így különösen a teljesítés körülményeire vagy a díjazás mértékére vonatkozó), vagy az SH SOFŐR ÁSZF-ben, illetve a SOFŐRHÍVÓ ÁSZF-ben foglalt feltételek Sofőrszolgálat vagy Utas általi be nem tartásának, illetve késedelmes teljesítésének eredményeként következtek be.
 3. A Szolgáltató közvetítésével az Utas és a Sofőrszolgálat között létrejött szerződés tartalmáért, annak teljesítéséért kizárólag az Utas és a Sofőrszolgálat felel. A Szolgáltatót nem terheli felelősség abban az esetben sem, ha a Szolgáltatónak fel nem róható okból a sofőrszolgálat igénybevétele meghiúsul, vagy nem megfelelően történik meg. A Sofőrszolgálat és az Utas mentesíti a Szolgáltatót minden olyan kár megtérítése alól, amely a Sofőrszolgálat és az Utas  közötti szerződés hibás vagy nem teljesítéséből ered.
 4. A Sofőrszolgálat jelen SH SOFŐR ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a www.soforhivo.hu weboldalt és az SH Sofőrt saját felelősségére használja. A Sofőrszolgálat illetve az Utas adatainak hibás, vagy téves megadásából eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás minőségéért, ha a Sofőrszolgálat vagy az Utas a Szolgáltatást, illetve az Alkalmazásokat nem rendeltetésszerűen használja.
 6. A Szolgáltató nem felel a Szolgáltatás nyújtása érdekében közreműködő harmadik személyek által nyújtott szolgáltatások elérhetőségi színvonaláért. A Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét minden olyan hibáért, adatcsere zavarért, kommunikációs zavarért, információ torzulásért, késedelemért, nem teljesítésért, téves és hibás teljesítésért, a visszaigazolás és egyéb értesítés téves vagy hibás voltáért, elmaradásáért, melyek a push üzenetek mobil készülékre való továbbításért felelős mobilszolgáltatók és egyéb szolgáltatók által üzemeltetett rendszerekben, illetőleg minden további, a Szolgáltatótól függetlenül üzemeltetett rendszerben merülnek fel. A Sofőrszolgálat és az Utas  kártérítési igényét közvetlenül a kárt okozó harmadik személlyel szemben jogosult és köteles érvényesíteni.
 7. A Szolgáltató a www.soforhivo.hu weboldalon és/vagy az Alkalmazásokban megjelent hirdetések és ajánlatok tartalmáért nem vállal felelősséget. A Szolgáltató a www.soforhivo.hu weboldalon és/vagy az Alkalmazásokban megjelenő hirdetések közzétételekor az irányadó jogszabályok rendelkezései szerint jár el.
 8. A Sofőrszolgálat kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a sofőrszolgáltatás nyújtásához szükséges valamennyi képesítéssel és engedéllyel rendelkezik.
 9. Az SH Sofőr, valamint a www.soforhivo.hu egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll, melynek szerzői jogi jogosultja a Szolgáltató. Az SH Sofőrt, valamint a www.soforhivo.hu weboldalt alkotó és az ezeken keresztül elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.

 

IX. MEGSZŰNÉS

 1. Az SH SOFŐR ÁSZF a Szolgáltató és a Sofőrszolgálat között az alábbi esetek bármelyikének bekövetkeztekor megszűnik:
 1. Amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatást megszünteti vagy tartósan (legalább 3 hónapon keresztül) szünetelteti, a Szolgáltatás megszűnése/szüneteltetése előtt 60 (hatvan) nappal értesítést tesz közzé a www.soforhivo.hu weboldalon, illetve a megszűnés/szüneteltetés előtt 30 (harminc) nappal értesíti a Sofőrszolgálatot és az Utast a regisztráció során megadott e-mail címre küldött üzenet útján.
 2. A Szolgáltató a Sofőrszolgálat súlyos szerződésszegésére hivatkozással jogosult az SH SOFŐR ÁSZF-et azonnali hatállyal felmondani és a Sofőrszolgálat regisztrációját törölni. Súlyos szerződésszegésnek mindősül különösen, ha:
 1. Az SH SOFŐR ÁSZF a Szolgáltató és a Sofőrszolgálat között az SH Sofőr eltávolításával nem szűnik meg. A Sofőrszolgálat azonban jogosult arra, hogy az SH Sofőr eltávolítását követően a Szolgáltató X. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött írásbeli nyilatkozatában felmondja az SH SOFŐR ÁSZF-et. A felmondási idő 15 nap.
 2. Az SH SOFŐR ÁSZF Szolgáltató és Sofőrszolgálat között bármely okból történő megszűnése esetén felek kötelesek egymással elszámolni, amelynek során – ellentétes megállapodás hiányában – Szolgáltató köteles visszautalni a Sofőrszolgálat Egyenlegén lévő összeget a Sofőrszolgálat által megadott bankszámlaszámra.
 3. A Sofőrszolgálat az SH SOFŐR ÁSZF bármely okból történő megszűnését követő 12 hónapig nem jogosult saját sofőrszolgálati szolgáltatását a SofőrHívó regisztrált Utasainak reklámozni. E kötelezettség megszegése esetén Sofőrszolgálat köteles 5.000 Ft összegű kártérítést fizetni minden olyan SofőrHívóba regisztrált Utas után, akinek saját sofőrszolgáltatását felajánlotta vagy reklámozta azzal, hogy a kártérítés teljes összege nem haladhatja meg a 3.000.000 Ft-ot.

 

X. SZOLGÁLTATÓ ADATAI, KAPCSOLATTARTÁS

Név: Schneider Zsuzsanna E.V., nyilvántartási szám: ., székhelye: , adószáma: 

Cím: 1082 BUDAPEST, CORVIN SÉTÁNY 1/C. em.: 7 ajtó: 6.

Nyilvántartási szám: 52322679

Adószám: 68837581-1-42

Telefonszám: +36-30-475-9741

E-mail cím: info@soforhivo.hu

 

 1. Szolgáltatóval való kapcsolattartás írásban történik az alábbi elérhetőségeken keresztül: (i) a www.soforhivo.hu weboldalon a „Kapcsolat” menüpontban, (ii) az info@soforhivo.hu e-mail címen vagy (iii) az SH Sofőrön keresztül.
 2. A Sofőrszolgálat részére bármely regisztrációt, bejelentkezést, a www.soforhivo.hu weboldalt, valamint az SH Sofőrt érintő probléma megoldásával, panasszal kapcsolatban a Szolgáltató a fenti elérhetőségeken nyújt segítséget, tájékoztatást.

 

XI. HATÁLYBALÉPÉS

 1. A Sofőrszolgálatnak az SH SOFŐR ÁSZF-et a regisztrációval kifejezetten el kell fogadnia, amely egyben a hatálybalépés és a Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.
 2. Az Sofőrszolgálat az SH SOFŐR ÁSZF elfogadásakor egyben tudomásul veszi azt is, hogy az SH SOFŐR ÁSZF feltételeit a Szolgáltató jogosult a későbbiekben részben vagy egészben egyoldalúan módosítani. A módosított SH SOFŐR ÁSZF-et a Szolgáltató a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal a www.soforhivo.hu weboldalon, valamint az SH Sofőrben köteles nyilvánosságra hozni, továbbá a Sofőrszolgálatok részére erről a regisztráció során megadott e-mail címre tájékoztatást küldeni, kivéve, ha a módosítás a Szolgáltatásra vonatkozó lényeges feltételeket nem érinti.
 3. A Szolgáltató jogosult az SH SOFŐR ÁSZF egyoldalú módosítására mindazon esetekben, amikor azt a gazdasági körülményekben beállt változások, így különösen a Szolgáltatás fejlesztése iránti piaci igények, a Szolgáltatásra, vagy a Szolgáltató működésére vonatkozó lényeges feltételek változásai vagy a jogszabályoknak való megfelelés indokolják. Amennyiben a Sofőrszolgálat az SH SOFŐR ÁSZF módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, az egyben az SH SOFŐR ÁSZF módosítás Sofőrszolgálat részéről történő elfogadását is jelenti. A Sofőrszolgálatnak azonban ebben az esetben is lehetősége van az SH SOFŐR ÁSZF megszűntetésére a IX. pontban foglaltak szerint. A mindenkor hatályos, illetve a korábbi időszakokban hatályos SH SOFŐR ÁSZF megtekinthető a www.soforhivo.hu weboldalon, valamint az SH Sofőrben elérhető az SH SOFŐR ÁSZF-et megjelenítő linken.
 4. Az SH SOFŐR ÁSZF és annak mindenkori módosítása a módosításban megjelölt időpontban, de legkorábban a nyilvánosságra hozatalt követő 15. (tizenötödik) napon lép hatályba, kivéve, ha a módosítás a Szolgáltatásra vonatkozó lényeges feltételeket nem érinti, ebben az esetben az SH SOFŐR ÁSZF és annak mindenkori módosítása a módosításban megjelölt időpontban lép hatályba. Jelen SH SOFŐR ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi Sofőrszolgálatra, valamint a Szolgáltatóra.

 

XII. ELEKTRONIKUS ÚTON KÖTÖTT SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Az Szolgáltató tájékoztatja a Sofőrszolgálatot, hogy a jelen SH SOFŐR ÁSZF elfogadása elektronikus úton történő szerződéskötésnek minősül. Ennek keretén belül a Ptk. 6:82.§ rendelkezései értelmében a Szolgáltató tájékoztatja a Sofőrszolgálatot az alábbiakról:

 

XIII.        VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A Sofőrszolgálat és a Szolgáltató a szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással együttműködni, és törekednek arra, hogy a szerződéses kapcsolatukból eredő jogvitákat egymás érdekeinek mindenkori figyelembevételével peres út igénybevétele nélkül rendezzék. Ennek érdekében Sofőrszolgálat jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulni, amelynek eljárásával kapcsolatos szabályokat az alábbi linken lehet megtekinteni: http://bekeltet.hu/gyik/ Ennek hiányában a békéltető testület illetékességét a jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg (Budapesti Békéltető Testület; postai címe: Magyarország, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.).
 2. Amennyiben a vita békés rendezése a felek között nem vezet eredményre, a Szolgáltató és a Sofőrszolgálat a közöttük felmerülő valamennyi jogvita rendezésére alávetik magukat – járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyben – a Budai Központi Kerületi Bíróság (Magyarország) kizárólagos illetékességének, amely illetékességi kikötést a Sofőrszolgálat kifejezetten elfogad.
 3. Jelen SH SOFŐR ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

 

Kelt: Budapest, 2018.11.16.

Hatályos: 2018.11.16. napjától

 

 

 

 

A vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató az alábbi linken érhető el:

Adatkezelési Tájékoztató – SH Sofőr app

Adatkezelési Tájékoztató – SofőrHívó alkalmazás

Adatkezelési Tájékoztató – soforhivo.hu

Back to top